ข่าว1 กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืด

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์สัตว์น้ำประจำถิ่น และสัตว์น้ำหายากใกล้สูญพันธุ์ .. (892)  ห้องปฏิบัติการจีโนมสัตว์น้ำ และธนาคารดีเอ็นเอ.. (667) โครงการเฝ้าระวังสัตว์น้ำต่างถิ่น.. (393) ห้องเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำอ้างอิง.. (365) กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืด.. (333) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (301) กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืด กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด จัดประชุมคณะกรรมการด้านความหลากหลายและด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของกรมประมง ครั้ง.. (207) กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืด.. (204) banner2.. (190) เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืดและศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุงร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านอนุกรมวิธานสัตว์น้ำจืดและดร.ชวลิ.. (145) กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืด กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ร่วมกับสำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ออกสำรวจกุ้งเครย์ฟิชที่ระบาดในบึงพระรา.. (124) ปลาแบส : เกมส์กีฬาที่เสี่ยงต่อการรุกรานสัตว์น้ำพื้นเมือง.. (103) ผู้แทนกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด และคณะผู้เชี่ยวชาญ กรมประมง ได้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือระดับประเทศ เรื่อง การจัดทำร่างรายงานฉบับสุดท้ายของอุปสรรคทา.. (94) วันที่ 14 พ.ค. 2564 กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดได้เข้าตรวจสอบชนิดพันธุ์จระเข้น้ำจืด (Crocodylus siamensis) ที่เลี้ยงไว้ในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด.. (41) ปลาแบส เกมส์กีฬาที่เสี่ยง.. (4)