บทความด่านตรวจประมงตราด

เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด ปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ณ จุดผ่านแดนบ้านหาดเล็ก จ.ตราด ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) โดยสวมหน้ากากและ face shield ในขณะปฏิบัติหน้าที่  

วันที่ 29 มีนาคม 2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบการนำเข้าส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) โดยให้บุคคลากรภายในหน่วยงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาคปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เช่น ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติงาน

             วันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 16.30 – 22.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด ร่วมกับด่านศุลกากรคลองใหญ่และหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182 บ้านหาดเล็ก ส่งออกสัตว์น้ำ พร้อมทั้งเฝ้าระวังการกระทำความผิด ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เพื่อควบคุมการค้าสัตว์น้ำให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

             - ตรวจสอบการส่งออกสัตว์น้ำ จำนวน 4 ใบอนุญาต จำนวนรถ 7 คัน พบ หอยแครงมีชีวิต กุ้งขาวทั้งตัวแช่เย็น ปลาหมึกกล้วยทั้งตัวแช่เย็น ปลาวัวทั้งตัวแช่เย็น ปลาแดงทั้งตัวแช่เย็น หอยสังข์แช่เย็น ปลาช่อนทะเลทั้งตัวแช่เย็น ปลาไหลทะเลแช่เย็น

หอยจุ๊บแจงมีชีวิต เป็นต้น  

           จากการตรวจสอบพบว่ามีเอกสารการขออนุญาตและสินค้าถูกต้องตามสำแดง เจ้าหน้าที่ด่านฯอนุญาตให้ส่งออกตามขั้นตอนและทำการตรวจปล่อยในระบบ Fisheries Single Window (FSW) ต่อไป

วันที่ 28 มิถุนายน 2561  พนักงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด  ร่วมกันตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำ  พร้อมทั้งเฝ้าระวังป้องกันการกระทำการลักลอบนำเข้าและส่งออกสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2561   ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก และจุดขนถ่ายลำเลียง   ตรวจพบการนำเข้าสัตว์น้ำจากประเทศกัมพูชา ได้แก่ หอยแมลงภู่มีชีวิต  หอยลายมีชีวิต  ปลากะตัก  ปลาทะเลเศรษฐกิจ  เป็นต้น  จำนวนใบอนุญาตที่ได้ขออนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ จำนวนทั้งสิ้น 10 ใบอนุญาต  และตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำทางเรือประมงต่างชาติ ณ ท่าเทียบเรือกัลปังหา (ท่าหลังตรวจเรือ)  ได้แก่ กุ้งโอคักเล็กแช่เย็น  ปลาเป็ด และปูม้ามีชีวิต  เป็นต้น จากการตรวจสอบพบว่า ถูกต้อง จึง อนุญาตให้นำเข้าและดำเนินการทางพิธีการในส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด ตรวจสอบเรือประมงกัมพูชาที่ได้รับอนุญาตให้เทียบท่า Choke Point ณ ท่าเทียบเรือชลาลัย แจ้งเข้ามาเพื่อขนถ่ายสัตว์น้ำ 1 ลำ จำนวน 1 ใบอนุญาต สัตว์น้ำที่ขนถ่ายคือ ปูม้ามีชีวิต ปริมาณ 500 กิโลกรัม  จากการตรวจสอบเรือและเอกสารต่างๆพบว่า ถูกต้องครบถ้วน ไม่พบสิ่งผิดปกติ จึงอนุญาตให้ไปขนถ่ายสัตว์น้ำที่ท่าหลังตรวจเรือต่อไป

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 07.00-16.30 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด ด่านศุลกากรคลองใหญ่ ทหารหน่วย ฉก.นย.182 ตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำที่ประตูจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก และจุดขนถ่ายสัตว์น้ำบ้านหาดเล็ก เพื่อควบคุมการค้าสัตว์น้ำให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

         ตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำ จำนวน 10 ใบอนุญาต จำนวนรถ 17 คัน  พบสัตว์น้ำได้แก่ ปลากะตักทั้งตัวแช่เย็น ปลาเป็ดไม่เหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค ปูแสมทั้งตัวแช่เย็น หอยแมลงภู่มีชีวิต ปลาเศรษฐกิจจำแนกชนิด หอยลายมีชีวิต ปลาหมึกสายทั้งตัวแช่เย็น เป็นต้น 

          จากการตรวจสอบพบว่ามีเอกสารการขออนุญาตและสินค้าถูกต้องตามที่สำแดง เจ้าหน้าที่ด่านฯอนุญาตให้นำเข้าตามขั้นตอน และตรวจปล่อยในระบบ FSW ต่อไป

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 07.00-16.30 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด ด่านศุลกากรคลองใหญ่ ทหารหน่วย ฉก.นย.182 ตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำที่ประตูจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก และจุดขนถ่ายสัตว์น้ำบ้านหาดเล็ก เพื่อควบคุมการค้าสัตว์น้ำให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

         ตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำ จำนวน 10 ใบอนุญาต จำนวนรถ 17 คัน  พบสัตว์น้ำได้แก่ ปลากะตักทั้งตัวแช่เย็น ปลาเป็ดไม่เหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค ปูแสมทั้งตัวแช่เย็น หอยแมลงภู่มีชีวิต ปลาเศรษฐกิจจำแนกชนิด หอยลายมีชีวิต ปลาหมึกสายทั้งตัวแช่เย็น เป็นต้น 

          จากการตรวจสอบพบว่ามีเอกสารการขออนุญาตและสินค้าถูกต้องตามที่สำแดง เจ้าหน้าที่ด่านฯอนุญาตให้นำเข้าตามขั้นตอน และตรวจปล่อยในระบบ FSW ต่อไป

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.00 – 22.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด ร่วมกับด่านศุลกากรคลองใหญ่ และ ทหารหน่วย ฉก.นย.182 บ้านหาดเล็ก ตรวจสอบการนำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำที่ประตูจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

          ตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำ จำนวน 17 ใบอนุญาต พบ ปลากะตักทั้งตัวแช่เย็น ปลาเป็ด(ไม่เหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค) ปูแสมทั้งตัวแช่เย็น หอยลายมีชีวิต หอยแมลงภู่มีชีวิต ปลาหนวดฤาษีทั้งตัวแช่เย็น ปลาปากคมทั้งตัวแช่เย็น ปลาทรายขาวทั้งตัวแช่เย็น เป็นต้น

          ตรวจสอบการส่งออกสัตว์น้ำ จำนวน 7 ใบอนุญาต พบ กุ้งขาวทั้งตัวแช่เย็น ปลาหมึกกล้วยทั้งตัวแช่เย็น ปลาเก๋ามีชีวิต หอยแครงมีชีวิต ลูกกุ้งก้ามกรามมีชีวิต ปูทะเลมีชีวิต เนื้อปลาดาบเงินแช่แข็ง ปลาหมึกหอมทั้งตัวแช่เย็น หอยจุ๊บแจงมีชีวิต เป็นต้น

          จากการตรวจสอบ พบว่ามีเอกสารการขออนุญาตและสินค้าถูกต้องตามที่สำแดง เจ้าหน้าที่ด่านฯอนุญาตให้นำเข้า ส่งออกตามขั้นตอน และตรวจปล่อยในระบบ FSW ต่อไป

        วันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 07.00 – 16.30 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด ตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำทางเรือทำการประมงพื้นบ้านสัญชาติกัมพูชา จำนวน 1 ลำ จำนวน 1 ใบอนุญาต  ณ  จุด  Choke point  ท่าเทียบเรือชลาลัย  และ  ควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำขึ้นท่า ณ  ท่าเทียบเรือกัลปังหา  อำเภอคลองใหญ่  จังหวัดตราด  พบ กุ้งฝอยทั้งตัวแช่เย็น กุ้งโอคักทั้งตัวแช่เย็น ปลาเป็ด     (ไม่เหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค) ปลาหมึกสายทั้งตัวแช่เย็น  ปูแสมทั้งตัวแช่เย็น  ปลากะพงแดงทั้งตัวแช่เย็น ปริมาณ รวม 2,420 กิโลกรัม  และตรวจสอบการนำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูปทางเรือขนส่งสินค้าสัญชาติกัมพูชาร่วมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากร จำนวน 1 ลำ จำนวน 1 ใบอนุญาต พบ กระเพาะปลาจวดตากแห้ง ปลาหมึกกล้วยตากแห้ง ปริมาณ รวม  25,800 กิโลกรัม  จากการตรวจสอบพบว่าถูกต้องตามที่ขออนุญาต จึงอนุญาตให้นำเข้าได้ และตรวจปล่อยในระบบ FSW ต่อไป

วันที่ 21 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด ตรวจสอบและเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบ การนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำฯ บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด  เพื่อควบคุมการค้าสัตว์น้ำให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จากการตรวจสอบพบว่ามีเอกสารการขออนุญาตและสินค้าถูกต้องตามที่สำแดง เจ้าหน้าที่ด่านฯ อนุญาตให้นำเข้า-ส่งออก ตามขั้นตอนและตรวจปล่อยในระบบ FSW ต่อไป และตรวจสอบเรือประมงสัญชาติกัมพูชา ซึ่งแจ้งเข้าเทียบท่าเพื่อลงน้ำแข็ง ณ ท่าเทียบเรือชลาลัย อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด จากการตรวจสอบไม่พบว่ามีการลักลอบนำสัตว์น้ำเข้ามา 

วันที่ 19 เมษายน 2561  พนักงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด ดำเนินการตรวจสอบเรือประมงสัญชาติกัมพูชาที่ขออนุญาตเข้าเทียบท่า จำนวนทั้งหมด 7 ลำ  แจ้งเข้ามาเพื่อวัตถุประสงค์อื่น 7 ลำ (ลงน้ำแข็ง 6 ลำ และขึ้นคานซ่อมแซม 1 ลำ) ผลการตรวจสอบเรือและเอกสารประกอบถูกต้อง จึงอนุญาตให้ไปท่าเทียบเรือตามพรก.ประมงต่อไปได้

เมื่อวันที่  4  มีนาคม  2561  เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด  ตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำทางเรือทำการประมงพื้นบ้านสัญชาติกัมพูชาและเรือขนถ่ายสัตว์น้ำสัญชาติกัมพูชา  ณ  จุด  Choke point  ท่าเทียบเรือชลาลัย  และ  ควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำขึ้นท่า  ณ  ท่าเทียบเรือกัลปังหา  อำเภอคลองใหญ่  จังหวัดตราด  เพื่อควบคุมการค้าสัตว์น้ำให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   ผลการตรวจสอบถูกต้องตามสำแดง พบหนังสืออนุญาตถูกต้องตามที่ขอ  จึงอนุญาตให้นำเข้าได้เมื่อวันที่  4  มีนาคม  2561  เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด  ตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำทางเรือทำการประมงพื้นบ้านสัญชาติกัมพูชาและเรือขนถ่ายสัตว์น้ำสัญชาติกัมพูชา  ณ  จุด  Choke point  ท่าเทียบเรือชลาลัย  และ  ควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำขึ้นท่า  ณ  ท่าเทียบเรือกัลปังหา  อำเภอคลองใหญ่  จังหวัดตราด  เพื่อควบคุมการค้าสัตว์น้ำให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   ผลการตรวจสอบถูกต้องตามสำแดง พบหนังสืออนุญาตถูกต้องตามที่ขอ  จึงอนุญาตให้นำเข้าได้

          เมื่อวันที่  28  กุมภาพันธ์  2561  เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด  ตรวจสอบการนำเข้า ส่งออกสัตว์น้ำร่วมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรและทหารหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182 บ้านหาดเล็ก  ณ  จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก  อำเภอคลองใหญ่  จังหวัดตราด และตรวจสอบการส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ ส.กฤตรวัณ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด พร้อมทั้งควบคุมการขนถ่ายลงเรือเพื่อส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านต่อไป  ผลการตรวจสอบถูกต้องตามสำแดง พบหนังสืออนุญาตถูกต้องตามที่ขอ  จึงอนุญาตให้นำเข้า  ส่งออกได้

              วันที่  5  กุมภาพันธ์  2561  เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด  ตรวจสอบการนำเข้า – ส่งออกสัตว์น้ำ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรและหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182  ณ  จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก และควบคุมการขนถ่าย ณ จุดขนถ่ายสัตว์น้ำท่าเรือบ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด และตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำจากประเทศกัมพูชาทางเรือทำการประมงพื้นบ้านสัญชาติกัมพูชาและตรวจสอบการนำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำทางเรือขนส่งสินค้าสัญชาติกัมพูชา ณ  จุด  Choke point  ท่าเทียบเรือชลาลัย  และ  ควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำขึ้นท่า  ณ  ท่าเทียบเรือกัลปังหา  อำเภอคลองใหญ่  จังหวัดตราด  เพื่อควบคุมการค้าสัตว์น้ำให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   ผลการตรวจสอบถูกต้องตามสำแดง พบหนังสืออนุญาตถูกต้องตามที่ขอ  จึงอนุญาตให้นำเข้า – ส่งออกได้

                  วันที่ 11 สิงหาคม 2560  ช่วงเวลา 16. 30 - 22.30 น.  พนักงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด ได้ตรวจสอบและตรวจป้องกันการลักลอบ การนำเข้าและส่งออก สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ทั้งทางบก ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก  และทางเรือ โดยเรือสัญชาติกัมพูชา ที่ขอเทียบท่า ณ ท่าเรือพื้นที่อำเภอคลองใหญ่  จากการตรวจสอบพบว่า มีการขออนุญาตทางระบบ FSW ทั้งนำเข้าและส่งออก รวมทั้งทางเรือ ได้มีการแจ้งขอนำเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่า (AREP) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไม่พบการกระทำความผิดหรือลักลอบนำเข้าและส่งออก แต่อย่างใด 

วันที่  31  พฤษภาคม  2560  ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด  ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 2 (กรุงเทพ)  สังกัดกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ได้ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจป้องกันการลักลอบ นำเข้า – ส่งออกสัตว์น้ำ รวมถึงสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ ตำรวจตระเวนชายแดน ทหารพรานนาวิกโยธิน ณ จุดผ่อนปรนการค้าบ้านมะม่วง อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ผลการตรวจสอบ ไม่พบการกระทำความผิดหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆ

วันที่  20  พฤษภาคม  2560   เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 2 (กรุงเทพฯ) สังกัดกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบการส่งออกของบริษัทแพนฟู้ด จำกัด พบกล่องบรรจุภัณฑ์เป็นหัวปลาแซลมอนแอตแลนติกแช่แข็ง  เนื้อปลาหมึกกระดองแช่แข็ง และ บริษัทไปป์ฟู้ดส์ จำกัด พบกล่องบรรจุภัณฑ์เป็น หอยเชลล์และหอยแมลงภู่  ซึ่งได้มีการขออนุญาตส่งออกทางระบบ FSW เรียบร้อยแล้ว จึงได้ดำเนินตรวจปล่อยสินค้าผ่านทางระบบ FSW ต่อไป

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • ตรวจสอบการขนถ่ายสัตว์น้ำร่วมกับศุลกากรคลองใหญ่ พร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ.. (1,335)  พนักงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด ตรวจการนำเข้าหอยแมลงภู่ทางเรือกัมพูชา ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (Port State Measure).. (1,299) ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จุดผ่อนปรนการค้าบ้านมะม่วง อ.บ่อไร่ จ.ตราด ตรวจป้องกันการลักลอบนำเข้า-ส่งออก ฯ.. (1,264) ตรวจบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ จุดผ่อนปรนการค้าบ้านมะม่วง อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด.. (1,144) พนักงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราดตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำโดยเรือประเทศเพื่อนบ้าน.. (1,070) ตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำแช่เย็นจากประเทศกัมพูชา.. (970) ตรวจสอบสัตว์น้ำ และตรวจป้องกันการลักลอบการนำเข้าและส่งออก ทั้งทางบกและทางเรือสัญชาติกัมพูชา.. (951) ควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำ ณ ท่าเรือกัลปังหา.. (922) ตรวจสอบการส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำไปยังประเทศเพื่อนบ้าน.. (919) เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด ร่วมกับด่านศุลกากรคลองใหญ่ และ ทหารหน่วย ฉก.นย.182 บ้านหาดเล็ก ตรวจสอบการนำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำที่ประตูจุดผ่านแด.. (894) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราดร่วมทำบุญตักบาตรเทโว ณ วัดเกษมสีมาราม บริเวณด่านพรมแดนบ้านหาดเล็ก.. (888) ตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำจากประเทศกัมพูชา ณ ท่าเทียบเรือกัลปังหา.. (866) ปฏิบัติหน้าที่ตรวจป้องกันการลักลอบ นำเข้า – ส่งออกสัตว์น้ำ รวมถึงสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง.. (865) ปฏิบัติงานตรวจป้องกันการลักลอบการนำเข้า/ส่งออก สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำนอกพื้นที่.. (857) ตรวจบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ป้องกันการลักลอบนำเข้าและส่งออกสินค้า.. (857) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกําหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์ จะนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สั.. (855) เจ้าหน้าที่ด่านฯเข้าร่วมฝึกอบรมการป้องกันควบคุม โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำฯและการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล.. (853) ตรวจบูรณาการ ป้องกันการลักลอบนำเข้าและส่งออกร่วมกับหน่วยงานอื่น.. (843) เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯลฯ พื้นที่อำเภอคลองใหญ่ ครั้งที่ 5/2560.. (840) ร่วมกับศุลกากร ประชุมชี้แจง ผู้ประกอบการนำเข้าหอยแมลงภู่มีชีวิต .. (816)