เจ้าหน้าทีด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด ตรวจสอบนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ณ จุดผ่านแดนบ้านหาดเล็ก จ.ตราด


[2021-07-21] แนะนำหน่วยงาน.. [2021-07-19] โครงสร้างหน่วยงาน.. [2021-07-19] ที่ตั้งหน่วยงาน.. [2020-05-06] ระบบ FSW.. [2020-04-01] รายงานประจำเดือนมีนาคม 2563 สถิติการนำเข้า ส่งออก นำผ่านสัตว์น้ำและผลิ.. [2020-03-31] เจ้าหน้าทีด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด ตรวจสอบนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและผล.. [2020-03-30] การตรวจสอบการนำเข้าส่ง - ออกสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ณ จุดผ่านแดนถ.. [2019-04-01] สรุปเรือประมงต่างประเทศที่เข้าเทียบท่าผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด.. [2018-10-23] ตรวจสอบการส่งออกสัตว์น้ำ ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก พร้อมทั้งเฝ้าระวั.. [2018-10-02] ข่าวด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราดประจำเดือนกันยายน 2561.. อ่านทั้งหมด 

เจ้าหน้าทีด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด ตรวจสอบนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ณ จุดผ่านแดนบ้านหาดเล็ก จ.ตราด 


เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด ปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ณ จุดผ่านแดนบ้านหาดเล็ก จ.ตราด ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) โดยสวมหน้ากากและ face shield ในขณะปฏิบัติหน้าที่