บุคลากรด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด
นายอุดม ติดไชย

หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    


นายกิติศักดิ์ ภิญโญ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
ว่าง

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
นางวัชรี บุญมี

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายชาตรี บุญตูบ

เจ้าหน้าที่ประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายพีรวิชญ์ หาญพัฒนพงศ์

นักวิชาการประมง
(พนักงานจ้างเหมา)
    
นายอนุพงษ์ วิวัฒน์รัตนกุล

นักวิชาการประมง
(พนักงานจ้างเหมา)
    
นายชยุตพงศ์ ช่างปัด

นักวิชาการประมง
(พนักงานจ้างเหมา)
    


นายสนธิ กันสิทธิ์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานจ้างเหมา)
    
นายวัชรพล ใจหมั่น

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานจ้างเหมา)
    
นางสาวนราภรณ์ เจริญพร

คนงานรักษาความสะอาด
(พนักงานจ้างเหมา)
    

Copyright © 2016-2019 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด

 อาคารศูนย์รวมราชการชายแดนบ้านหาดเล็ก ชั้น 3   หมู่ที่ 4  ตำบลหาดเล็ก  อำเภอคลองใหญ่  จังหวัดตราด  23110