ตรวจสอบการนำเข้าและส่งออกสัตว์น้ำ และเฝ้าระวังป้องกันการกระทำความผิด ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก และท่าเทียบเรือชลาลัยและกัลปังหา


[2021-07-21] แนะนำหน่วยงาน.. [2021-07-19] โครงสร้างหน่วยงาน.. [2021-07-19] ที่ตั้งหน่วยงาน.. [2020-05-06] ระบบ FSW.. [2020-04-01] รายงานประจำเดือนมีนาคม 2563 สถิติการนำเข้า ส่งออก นำผ่านสัตว์น้ำและผลิ.. [2020-03-31] เจ้าหน้าทีด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด ตรวจสอบนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและผล.. [2020-03-30] การตรวจสอบการนำเข้าส่ง - ออกสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ณ จุดผ่านแดนถ.. [2019-04-01] สรุปเรือประมงต่างประเทศที่เข้าเทียบท่าผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด.. [2018-10-23] ตรวจสอบการส่งออกสัตว์น้ำ ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก พร้อมทั้งเฝ้าระวั.. [2018-10-02] ข่าวด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราดประจำเดือนกันยายน 2561.. อ่านทั้งหมด 

ตรวจสอบการนำเข้าและส่งออกสัตว์น้ำ และเฝ้าระวังป้องกันการกระทำความผิด ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก และท่าเทียบเรือชลาลัยและกัลปังหา 


วันที่ 28 มิถุนายน 2561  พนักงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด  ร่วมกันตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำ  พร้อมทั้งเฝ้าระวังป้องกันการกระทำการลักลอบนำเข้าและส่งออกสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2561   ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก และจุดขนถ่ายลำเลียง   ตรวจพบการนำเข้าสัตว์น้ำจากประเทศกัมพูชา ได้แก่ หอยแมลงภู่มีชีวิต  หอยลายมีชีวิต  ปลากะตัก  ปลาทะเลเศรษฐกิจ  เป็นต้น  จำนวนใบอนุญาตที่ได้ขออนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ จำนวนทั้งสิ้น 10 ใบอนุญาต  และตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำทางเรือประมงต่างชาติ ณ ท่าเทียบเรือกัลปังหา (ท่าหลังตรวจเรือ)  ได้แก่ กุ้งโอคักเล็กแช่เย็น  ปลาเป็ด และปูม้ามีชีวิต  เป็นต้น จากการตรวจสอบพบว่า ถูกต้อง จึง อนุญาตให้นำเข้าและดำเนินการทางพิธีการในส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป