บทความศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง

          วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง โดยนายธนวินท์ พุ่มไสว ตำแหน่ง นายท้ายเรือ ส๒ (หัวหน้าชุด) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ รวม ๔ นาย ออกปฏิบัติงานควบคุม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ.๒๕๕๘ ตามแหล่งน้ำในเขตพื้นที่ จังหวัดเชียงราย

      ผลการปฏิบัติงาน ได้ทำการตรวยยึดเครื่องมือประเภทข่าย (ข่ายลอย) จำนวน ๕ ผืน ที่ใช้ทำการประมงในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ และวางไข่ บริเวณบ้านสมานมิตร ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย พร้อมทั้งนำเครื่องมือประเภทข่าย (ข่ายลอย) ดังกล่าวนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.เวียงขัย เพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานต่อไป พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำประมง พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้มอบแผ่นพับประชาสัมพันธ์ฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ฯ ให้ผู้ใหญ่บ้านตำบลห้วยสัก ได้รับทราบข้อมูล เพื่อประชาสัมพันธ์ต่อไป

         วันที่ 18 พฤษภาคม ๒๕๖๔ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง โดยนายชยพล อ้นน่วม ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน (หัวหน้าชุด) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ รวม ๔ นาย ออกปฏิบัติงานควบคุม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ.๒๕๕๘ ตามแหล่งน้ำในเขตพื้นที่ อำเภอเถิน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ ฤดูสัตว์น้ำจืด มีไข่ วางไข่ และกำหนดเครื่องมือวิธีทำการประมง พ.ศ.๒๕๖๔

๑. อ่างเก็บน้ำแม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง

๒. ลานค้าชุมชนตำบล เวียงมอก    อ.เถิน จ. ลำปาง

๓. ที่ทำการกำนัน ตำบลเวียงมอก อ.เถิน จ. ลำปาง

๔. อ่างเก็บน้ำห้วยคิงตอนบล อ.แม่เมาะ จ. ลำปาง

๕. อ่างเก็บน้ำแม่จาง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง และได้มอบเอกสาร ประชาสัมพันธ์ฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ฯ ให้กับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ได้รับทราบข้อมูล เพื่อประชาสัมพันธ์ต่อไป

 วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง โดยนายชยพล อ้นน่วม ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน (หัวหน้าชุด) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ รวม ๔ นาย ออกปฏิบัติงานควบคุม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ.๒๕๕๘ ตามแหล่งน้ำในเขตพื้นที่ อำเภอสบปราบ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ ฤดูสัตว์น้ำจืด มีไข่ วางไข่ และกำหนดเครื่องมือวิธีทำการประมง พ.ศ.๒๕๖๔

๑. อ่างเก็บน้ำแม่ทาน ต.แม่กัวะ อ.สบปราบ จ.ลำปาง

๒. บริเวณแม่น้ำวัง อ.แม่พริก จ.ลำปาง

๓. ที่ทำการกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน บ้านแม่กัวะ หมู่ที่ 5 ต.แม่กัวะ อ.สบปราบ จ.ลำปาง

๔. ผู้ใหญ่บ้าน ม.๑๐ บ้านสันขี่เหล็ก ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง และได้มอบเอกสาร ประชาสัมพันธ์ ฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่วางไข่ และกำหนดเครื่องมือวิธี ทำประมง พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้กับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ได้รับทราบข้อมูล เพื่อประชาสัมพันธ์ต่อไป

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง โดยนายธนวินท์ พุ่มไสว ตำแหน่ง นายท้ายเรือ ส๒ (หัวหน้าชุด) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ออกปฏิบัติงานควบคุม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ.๒๕๕๘ ตามแหล่งน้ำต่างๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ ฤดูสัตวน์น้ำจืด มีไข่ วางไข่ และกำหนดเครื่องมือวิธีทำการประมง พ.ศ.๒๕๖๔

๑. เขื่อนกิ่วคอหมา ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

๒. ที่ทำการผู้ใหญ่ บ้านม่วงงาม อ่างเก็บน้ำแม่ฟ้า อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

๓. ที่ทำการกำนัน ม.๔ ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

๔. ที่ทำการกำนัน ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

๕. เขื่อนกิ่วลม ม.๕ บ้านสำเภาทอง ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เพื่อให้กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ได้รับทราบข้อกฎหมาย ประกาศกรมประมง ฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ ให้ชาวประมงได้รับทราบต่อไป

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง โดยนายธนวินท์ พุ่มไสว ตำแหน่ง นายท้ายเรือ ส๒ (หัวหน้าชุด) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ออกปฏิบัติงานควบคุม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามแหล่งน้ำต่างๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ ฤดูสัตว์น้ำจืด มีไข่ วางไข่ และกำหนดเครื่องมือวิธีทำการประมง และเงื่อนไขในการทำประมง พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านหัวทุ่ง หมู่ ๑๐ ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมือง จ. ลำปาง

๒. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านปางตุ้ม หมู่ ๗ ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ. ลำปาง

๓. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านผาช่อ หมู่ ๘ ต.แม่สุข อ.แจ้ห่ม จ. ลำปาง

๔. ที่ทำการผู้ใหญ่ บ้านบ้านห้วยก๊อด หมู่ ๗ ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ. ลำปาง

๕. ที่ทำการกำนัน ต.วังเหนือ อ. วังเหนือ จ.ลำปาง

๖. ที่ทำการกำนันบ้านไฮ ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เพื่อให้กำนัน และผู้ใหญ่บ้านได้รับทราบข้อกฎหมาย ประกาศกรมประมง ฤดูสัตว์น้ำจืด มีไข่วางไข่ ให้ชาวประมงได้รับทราบต่อไป

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง โดยนายธนวินท์ พุ่มไสว ตำแหน่ง นายท้ายเรือ ส๒ (หัวหน้าชุด) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมบูรณาการกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ ตัว บริเวณพื้นที่การเกษตรในเขตชลประทานอ่างเก็บน้ำแม่นึงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ตามโครงการส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไงในการทำการประมง พ.ศ. 2564 พื้นที่จังหวัดลำปาง จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย เริ่มตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2564 - 15 สิงหาคม 2564 

        วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นายชนนวัช อุตสาสาร ผู้อำนวยการศูนย์?ป้องกัน?และ?ปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์?ฯ? ร่วมบูรณาการกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง ให้คำแนะนำการบริหารจัดการแหล่งน้ำ จัดทำเขตอนุรักษ์และพื้นฟูทรัพยากรประมง และติดตั้งป้ายกำหนดกฎ กติกา ข้อตกลง  บริเวณพื้นที่การเกษตรในเขตชลประทานอ่างเก็บน้ำแม่นึงอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ตามโครงการส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

                            วันที่ 8 เมษายน 2564 ศูนย์?ป้องกัน?และ?ปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง โดยนายชยพล อ้นน่วม ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน?(หัวหน้าชุด) พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์?ฯ? รวม? 4? นาย? ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมง ตามโครงการเฝ้าระวังและควบคุมการทำประมงในช่วงฤดูน้ำลดในแม่น้ำวัง และแหล่งน้ำสาธารณะ ในพื้นที่อำเภอเกาะคา อำเภอสบปราบ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

                            ผลการปฏิบัติ?งาน ออกตรวจพื้นที่แหล่งน้ำสาธารณะ และบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่มอก? ?อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ไม่พบผู้กระทำผิด จึงได้ประชาสัมพันธ์ด้านการประมง? พระราชกำหนดการทำประมง? พ.ศ 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม? กับชาวประมง

                            วันที่ 8 เมษายน 2564 ศูนย์?ป้องกัน?และ?ปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง โดยนายชยพล อ้นน่วม ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน?(หัวหน้าชุด) พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์?ฯ? รวม? 4? นาย? ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมง ตามโครงการเฝ้าระวังและควบคุมการทำประมงในช่วงฤดูน้ำลดในแม่น้ำวัง และแหล่งน้ำสาธารณะ ในพื้นที่อำเภอเกาะคา อำเภอสบปราบ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

                            ผลการปฏิบัติ?งาน ออกตรวจพื้นที่แหล่งน้ำสาธารณะ และบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่มอก? ?อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ไม่พบผู้กระทำผิด จึงได้ประชาสัมพันธ์ด้านการประมง? พระราชกำหนดการทำประมง? พ.ศ 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม? กับชาวประมง

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ
  • ผลการปฏิบัติงานเดือน กรกฎาคม 2563.. (959)  เขื่อนกิ่วลม.. (436) โครงการยุวประมง.. (434) โครงการยุวประมง รุ่นที่ 1 ประจำปี 2564.. (410) โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง.. (392) โครงการจัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง.. (368) ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ.. (362) รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2564.. (357) เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 .. (353) ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ.. (338)