บุคลากรศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง
นายชนนวัช อุตสาสาร

ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง
    


นางสาวพิมพ์ผกา พวงสมบัติ

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
นางปรียานันท์ ทับไทร

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)
    
นายชยพล อ้นน่วม

นายช่างเครื่องกล
(ปฏิบัติงาน)
    


นายธนวินท์ พุ่มไสว

นายท้ายเรือ
(ส๒)
    
นายบุญเที่ยง สอนปาละ

พนักงานรักษาความปลอดภัย
(บ๒)
    


นายโอภาส อ่อนจันทร์

ช่างเครื่องเรือจักรยนต์
(ชั้น ๑)
    
นายวิเชษฐ ตาคำ

ช่างเครื่องเรือจักรยนต์
(ชั้น ๑)
    
นายนฤพนธ์ ฤทธินาคา

ช่างเครื่องเรือจักรยนต์
(ชั้น ๑)
    


นายวิเทต ทองผิว

กะลาสี
(-)
    
นางสาวขนิษฐา ศรีสุวรรณ์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(-)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง เลขที่ 245 หมู่ที่ 14 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000