บุคลากรหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง
นายชูศักดิ์ จงงาม

ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง
    
นายหัสดิน คันธภูมิ

นายท้ายเรือ
(ส๒)
    
นายธนวินท์ พุ่มไสว

นายท้ายเรือ
(ส๒)
    
นายวุฒิชัย ไชยชนะ

พนักงานขับรถยนต์
(ส๒)
    
นายบุญเที่ยง สอนปาละ

พนักงานรักษาความปลอดภัย
(บ๒)
    


นายโอภาส อ่อนจันทร์

ช่างเครื่องเรือจักรยนต์
(ชั้น ๑)
    
นายวิเชษฐ ตาคำ

ช่างเครื่องเรือจักรยนต์
(ชั้น ๑)
    
นายนฤพนธ์ ฤทธินาคา

ช่างเครื่องเรือจักรยนต์
(ชั้น ๑)
    
นายวิเทต ทองผิว

กะลาสี
(-)
    
นางสาวขนิษฐา ศรีสุวรรณ์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(-)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง เลขที่ 245 หมู่ที่ 14 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000