พ.ร.บ.ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ประกอบการด้านการประมง พ.ศ. 2560 (15 ก.ย. 2560) สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร


ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้นทะเบียน ปี พ.ศ.2556 


แบบคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทบ.1-1 


แบบแสดงข้อมูลที่ดิน ทบ.1-2 


แบบรับรองการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทบ.1-3 


แบบหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน ทบ.1-4 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!