โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนกันยายน 2560


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนกันยายน 2560 


 จังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อให้บริการประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนผู้รับบริการได้รับประโยชน์สูงสุด ภายในงานได้จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ของส่วนราชการ ออกไปให้บริการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน มีการจำหน่ายไข่ไก่ราคาถูก การมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน มอบทุนสงเคราะห์ครอบครัว มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุและคนพิการ มอบถุงยังชีพให้แก่ราษฎร การร่วมปลูกต้นไม้ไว้เป็นที่ระลึก เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม และการมอบพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกร โดยได้รับสนันสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร  รว่มจัดนิทรรศการร่วมกับสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร