บุคลากร สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร

นางสุจิตรา สรสิทธิ์

ประมงจังหวัดกำแพงเพชร
(อำนวยการ ระดับต้น)

055705062

    


กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง


    


นายขจรพงศ์ พิเดช

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    


นายเสกสรร พุทธัง

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    
นางสาวกันติยา พงษ์นาวี

พนักงานราชการ
(นักวิชาการประมง)
    


กลุ่มบริหารจัดการด้านประมง


    


นางสาวพัชรี สิงห์สม

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


นางสุภาพร สุนทร

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    


กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์


    


นายอโณทัย เจาะรอด

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ)
    


นายพยนต์ แก้วมราช

ลูกจ้างประจำ
(พนักงานขับรถยนต์ (ส.2))
    
นายวีรวัฒน์ จุฑามาศ

พนักงานราชการ
(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
    
นายวรันธร ชัยช่วย

พนักงานราชการ
(เจ้าหน้าที่ประมง)
    
นายฉัตรธีรพล มณีแต้ม

พนักงานราชการ
(เจ้าพนักงานธุรการ)
    


ประมงอำเภอ


    


- ว่าง -

ประมงอำเภอขาณุวรลักษบุรี
    
นายมานพ พาติกะบุตร

ประมงอำเภอเมืองกำแพงเพชร
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นางจริญญา ศรีนวล

ประมงอำเภอคลองขลุง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายชาญชัย ต้นสำโรง

ประมงอำเภอพรานกระต่าย
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นางสาวศิญามนณ์ เทียนงาม

ประมงอำเภอคลองลาน
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    


พนักงานราชการเฉพาะกิจ


    


นายสมประสงค์ กีดคำ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
    
นายเจษฎา อินทรวิชัย

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
    
นางสาวปภัทสรา หนูแดง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
    


นายณัฐพล คงจุ้ย

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
    
นางสาววศินี ศิริโภคารัตนา

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร

 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร  ชั้น 3   ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย  ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง  จังหวัดกำแพงเพชร 62000 https://www.facebook.com/kamphang.fish    kamphang_fish@hotmail.co.th   055-705062-3   055-705062-3   แฟนเพจ