บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร
นายบรรเทิง โชติพ่วง

ประมงจังหวัดกำแพงเพชร
(อำนวยการ ระดับต้น)
    


นายขจรพงศ์ พิเดช

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    


นายเอกรัตน์ ท่อนแก้ว

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    


นายอนันต์ สุนทร

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


นางสาวสุภาพร เณรตาก้อง

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    


นายรัชช์สิทธิ์ จักรพันธ์

ประมงอำเภอพรานกระต่าย
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)

รับผิดชอบด้านการประมงอำเภอโกสัมพีนคร

    
นายชูพงษ์ โยธาวงศ์

ประมงอำเภอขาณุวรลักษบุรี
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)

รับผิดชอบด้านการประมงอำเภอบึงสามัคคี

และอำเภอปางศิลาทอง

    
นางสาวจริญญา ภมร

ประมงอำเภอคลองขลุง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)

รับผิดชอบด้านการประมงอำเภอทรายทองวัฒนา

    
นายมานพ พาติกะบุตร

ประมงอำเภอลานกระบือ
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)

รับผิดชอบด้านการประมงอำเภอไทรงาม

    
นางสาวศิญามนณ์ เทียนงาม

ประมงอำเภอเมืองกำแพงเพชร
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)

รับผิดชอบด้านการประมงอำเภอคลองลาน

    


นายอโณทัย เจาะรอด

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และบริหาร
(นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ)
    


ว่าง

ผช.หน.กลุ่มยุทธศาสตร์และบริหาร
(เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)
    


นายพยนต์ แก้วมราช

ลูกจ้างประจำ
(พนักงานขับรถยนต์ (ส.2))
    
นายวีรวัฒน์ จุฑามาศ

พนักงานราชการ
(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
    
นายวรันธร ชัยช่วย

พนักงานราชการ
(เจ้าหน้าที่ประมง)
    
นางสาวปานตะวัน ลือเลิศ

พนักงานราชการ
(นักวิชาการประมง)
    

Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร

 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร  ชั้น 3   ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย  ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง  จังหวัดกำแพงเพชร 62000 https://www.facebook.com/kamphang.fish