บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร
นางสุจิตรา สรสิทธิ์

ประมงจังหวัดกำแพงเพชร
(อำนวยการ ระดับต้น)

055705062

    


กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง


    


นายขจรพงศ์ พิเดช

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    


นายเสกสรร พุทธัง

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    
นางสาวปานตะวัน ลือเลิศ

พนักงานราชการ
(นักวิชาการประมง)
    


กลุ่มบริหารจัดการด้านประมง


    


นางสาวพัชรี สิงห์สม

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


นางสาวสุภาพร เณรตาก้อง

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    


กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์


    


นายอโณทัย เจาะรอด

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ)
    


นายพยนต์ แก้วมราช

ลูกจ้างประจำ
(พนักงานขับรถยนต์ (ส.2))
    
นายวีรวัฒน์ จุฑามาศ

พนักงานราชการ
(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
    
นายวรันธร ชัยช่วย

พนักงานราชการ
(เจ้าหน้าที่ประมง)
    
นายฉัตรธีรพล มณีแต้ม

พนักงานราชการ
(เจ้าพนักงานธุรการ)
    


ประมงอำเภอ


    


นายอำนาจ ฟักเถื่อน

ประมงอำเภอขาณุวรลักษบุรี
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายมานพ พาติกะบุตร

ประมงอำเภอเมืองกำแพงเพชร
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นางจริญญา ภมร

ประมงอำเภอคลองขลุง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายชาญชัย ต้นสำโรง

ประมงอำเภอพรานกระต่าย
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นางสาวศิญามนณ์ เทียนงาม

ประมงอำเภอคลองลาน
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร

 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร  ชั้น 3   ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย  ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง  จังหวัดกำแพงเพชร 62000 https://www.facebook.com/kamphang.fish