อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 ข้อมูลองค์กร  อำนาจหน้าที่/วิสัยทัศน์


อำนาจหน้าที่ของกองตรวจการประมง

(1) กำหนดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมการควบคุม เฝ้าระวัง สืบค้นและตรวจสอบการทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำซึ่งประกอบด้วยน่านน้ำภายใน ทะเลชายฝั่ง ทะเลนอกชายฝั่ง ที่ครอบคลุมถึงเขตเศรษฐกิจจำเพาะ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ทั้งภายในประเทศ และพันธกรณีระหว่างประเทศ

(2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง และองค์กรต่างๆ ในการฟื้นฟู บำรุงรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำให้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

(3) พัฒนา ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีเครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุน การควบคุม เฝ้าระวัง และตรวจการณ์ ให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทั้งน่านน้ำภายใน ทะเลชายฝั่งและทะเลนอกชายฝั่งถึงเขตเศษฐกิจจำเพาะ

(4) ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ ชาวประมง ตลอดจนรวบรวบข้อมูลการบังคับใช้กฎหมายรายงานกรมประมง

 

1.  ฝ่ายบริหารทั่วไป

1. ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ งานอำนวยการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบุคลากร งานการประชุม และงานธุรการทั่วไปของกอง

2. ประสานงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย แบ่งการบริหารจัดการภายในฝ่ายออกเป็น 3 งาน ดังนี้

1.1) งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบ งานสารบรรณ งานธุรการ  งานร่างโต้ตอบ งานรับส่ง งานการประชุม จัดเก็บเอกสารต่างๆ และงานอาคารสถานที่ของกอง

1.2) งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานเบิกจ่ายงบประมาณ 

1.3) งานพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบจัดทำบัญชีและปฏิบัติงานตามระเบียบพัสดุของกองตรวจการประมง

 

2. กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง

1) ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดแนวทาง วิธีการปฏิบัติในการสนับสนุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ

2) จัดทำโครงการ แผนงาน กิจกรรม เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ

3) ติดตาม รวบรวม และรายงานผลการดำเนินการโครงการ กิจกรรมสนับสนุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ 

4) ประเมินผล การดำเนินการโครงการ กิจกรรมสนับสนุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ และจัดทำข้อเสนอแนะ

5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

3. กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง

1) จัดทำแผนการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์ และเรือตรวจการณ์ให้มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในน่านน้ำภายใน ทะเลชายฝั่ง และทะเลนอกชายฝั่งถึงเขตเศรษฐกิจจำเพาะ ทั้งระยะสั้น และระยะยาว

2) ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมเครื่องมือ อุปกรณ์และเรือตรวจการณ์ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

3) ติดตามประเมินผล และสรุปการปฏิบัติงาน พร้อมข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่อกองตรวจการประมง

4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

4. กลุ่มแผนงานและติดตามการตรวจการประมง

1) ศึกษา วิเคราะห์ กฏหมาย มาตรการ นโยบาย และข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางด้านการบริหารจัดการทำการประมง เพื่อกำหนดแผนการ และแนวทางการปฏิบัติงานด้านการตรวจการณ์ประมงทั้งในพื้นที่น้ำจืด และทะเล เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย มาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ และบริหารจัดการทำการประมงอย่างยั่งยืน

2) จัดทำโครงการ แผนงาน ทั้งระยะสั้น และระยะยาวด้านการตรวจการณ์ประมง การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ทั้งในพื้นที่น้ำจืด และทะเล เพื่อเสนอต่อกรมประมงเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ

3) ติดตามประเมินผล และสรุปผลการปฏิบัติงาน ตามแผนงานโครงการและกิจกรรม เสนอต่อกองตรวจการประมง 

4) บูรณาการและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ องค์กร ที่เกี่ยวข้องในการตรวจการณ์ประมง

5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

5. ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด/ ทะเล

5.1 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคกลาง (พระนครศรีอยุธยา)

1) ปฏิบัติงานควบคุม ป้องกัน ปราบปราม จับกุม ผู้กระทำผิดกฎหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประสบภัย รวมถึงบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ 19 จังหวัด

2) รวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อกองตรวจการประมง

3) มีพื้นที่จับสัตว์น้ำจืดที่รับผิดชอบในพื้นที่ 7 จังหวัดประกอบด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ กรุงเทพฯ  และพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยในสังกัด อีก 13 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสระบุรี ลพบุรี ระยอง นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี จันทบุรี ตราด สระแก้ว  ชัยนาท เพชรบูรณ์ และอุทัยธานี ประกอบด้วยหน่วยป้องกันและปราบปราม จำนวน 4 หน่วยได้แก่

5.1.1 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ สระบุรี

1) ปฏิบัติงานควบคุม ป้องกัน ปราบปราม จับกุม ผู้กระทำผิดกฎหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประสบภัย รวมถึงบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2) รวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคกลาง

3) มีพื้นที่จับสัตว์น้ำจืดที่รับผิดชอบ ครอบคลุม 4 จังหวัดประกอบด้วย จังหวัดเพชรบูรณ์ สระบุรี ลพบุรี และปราจีนบุรี  

5.1.2 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดอ่างเก็บน้ำประแสร์ ระยอง

1) ปฏิบัติงานควบคุม ป้องกัน ปราบปราม จับกุม ผู้กระทำผิดกฎหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประสบภัย รวมถึงบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2) รวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคกลาง

3) มีพื้นที่จับสัตว์น้ำจืดที่รับผิดชอบ ครอบคลุม 4 จังหวัดประกอบด้วย จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด และสระแก้ว

5.1.3 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล นครนายก

1) ปฏิบัติงานควบคุม ป้องกัน ปราบปราม จับกุม ผู้กระทำผิดกฎหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประสบภัย รวมถึงบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2) รวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคกลาง

3) มีพื้นที่จับสัตว์น้ำจืดที่รับผิดชอบ ครอบคลุม 3 จังหวัดประกอบด้วย จังหวัดนครนายก ฉะเชิงเทรา และชลบุรี

5.1.4 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนเจ้าพระยา ชัยนาท

1) ปฏิบัติงานควบคุม ป้องกัน ปราบปราม จับกุม ผู้กระทำผิดกฎหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประสบภัย รวมถึงบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2) รวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคกลาง

3) มีพื้นที่จับสัตว์น้ำจืดที่รับผิดชอบ ครอบคลุม 2 จังหวัดประกอบด้วย จังหวัดชัยนาท และอุทัยธานี

5.2 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา)

1) ปฏิบัติงานควบคุม ป้องกัน ปราบปราม จับกุม ผู้กระทำผิดกฎหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประสบภัย รวมถึงบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ 20 จังหวัด

2) รวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อกองตรวจการประมง

3) มีพื้นที่จับสัตว์น้ำจืดที่รับผิดชอบในพื้นที่ 2 จังหวัดประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา และชัยภูมิ และพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยในสังกัด อีก 18 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม สกลนคร นครพนม มุกดาหาร หนองคาย อุดรธานี  ขอนแก่น หนองบัวลำภู เลย อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ สุรินทร์ และบึงกาฬ ประกอบด้วยหน่วยป้องกันและปราบปราม จำนวน 6 หน่วยได้แก่

5.2.1 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำปาว กาฬสินธุ์

1) ปฏิบัติงานควบคุม ป้องกัน ปราบปราม จับกุม ผู้กระทำผิดกฎหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประสบภัย รวมถึงบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2) รวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3) มีพื้นที่จับสัตว์น้ำจืดที่รับผิดชอบ ครอบคลุม 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และยโสธร

5.2.2 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน สกลนคร

1) ปฏิบัติงานควบคุม ป้องกัน ปราบปราม จับกุม ผู้กระทำผิดกฎหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประสบภัย รวมถึงบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2) รวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3) มีพื้นที่จับสัตว์น้ำจืดที่รับผิดชอบ ครอบคลุม 5 จังหวัดประกอบด้วย จังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร หนองคาย และอุดรธานี 

5.2.3 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์ ขอนแก่น

1) ปฏิบัติงานควบคุม ป้องกัน ปราบปราม จับกุม ผู้กระทำผิดกฎหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประสบภัย รวมถึงบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2) รวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3) มีพื้นที่จับสัตว์น้ำจืดที่รับผิดชอบ ครอบคลุม 3 จังหวัดประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น หนองบัวลำภู และเลย

5.2.4 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนปากมูล อุบลราชธานี 

1) ปฏิบัติงานควบคุม ป้องกัน ปราบปราม จับกุม ผู้กระทำผิดกฎหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประสบภัย รวมถึงบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2) รวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3) มีพื้นที่จับสัตว์น้ำจืดที่รับผิดชอบ ครอบคลุม 3 จังหวัดประกอบด้วย จังหวัดอำนาจเจริญ ยโสธร และจังหวัดอุบลราชธานี ทุกอำเภอ และแม่น้ำมูลและลำน้ำสาขา

5.2.5 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร อุบลราชธานี

1) ปฏิบัติงานควบคุม ป้องกัน ปราบปราม จับกุม ผู้กระทำผิดกฎหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประสบภัย รวมถึงบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2) รวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3) มีพื้นที่จับสัตว์น้ำจืดที่รับผิดชอบ ครอบคลุม 2 จังหวัดประกอบ ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร และลำน้ำสาขาที่เกี่ยวข้องของทุกอำเภอ

5.2.6 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรอง บุรีรัมย์

1) ปฏิบัติงานควบคุม ป้องกัน ปราบปราม จับกุม ผู้กระทำผิดกฎหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประสบภัย รวมถึงบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2) รวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3) มีพื้นที่จับสัตว์น้ำจืดที่รับผิดชอบ ครอบคลุม 2 จังหวัดประกอบด้วย จังหวัดบุรีรัมย์ และสุรินทร์ 

5.3 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ(พิษณุโลก)

1) ปฏิบัติงานควบคุม ป้องกัน ปราบปราม จับกุม ผู้กระทำผิดกฎหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประสบภัย รวมถึงบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ 15 จังหวัด

2) รวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อกองตรวจการประมง

3) มีพื้นที่จับสัตว์น้ำจืดที่รับผิดชอบในพื้นที่ 3 จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดพิจิตร พิษณุโลก และสุโขทัย และพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยในสังกัด อีก 12 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดลำปาง พะเยา เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ตาก แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน นครสวรรค์ และกำแพงเพชร ประกอบด้วยหน่วยป้องกันและปราบปราม จำนวน 5 หน่วย ได้แก่

5.3.1 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง 

1) ปฏิบัติงานควบคุม ป้องกัน ปราบปราม จับกุม ผู้กระทำผิดกฎหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประสบภัย รวมถึงบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2) รวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ

3) มีพื้นที่จับสัตว์น้ำจืดที่รับผิดชอบ ครอบคลุม 3 จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดลำปาง เชียงราย และพะเยา

5.3.2 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนภูมิพล ตาก

1) ปฏิบัติงานควบคุม ป้องกัน ปราบปราม จับกุม ผู้กระทำผิดกฎหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประสบภัย รวมถึงบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2) รวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ

3) มีพื้นที่จับสัตว์น้ำจืดที่รับผิดชอบ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และตาก

5.3.3 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่

1) ปฏิบัติงานควบคุม ป้องกัน ปราบปราม จับกุม ผู้กระทำผิดกฎหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประสบภัย รวมถึงบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2) รวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ

3) มีพื้นที่จับสัตว์น้ำจืดที่รับผิดชอบ ครอบคลุม 3 จังหวัดประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน

5.3.4 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิตต์ อุตรดิตถ์

1) ปฏิบัติงานควบคุม ป้องกัน ปราบปราม จับกุม ผู้กระทำผิดกฎหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประสบภัย รวมถึงบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2) รวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ

3) มีพื้นที่จับสัตว์น้ำจืดที่รับผิดชอบ ครอบคลุม 3 จังหวัดประกอบด้วย จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน 

5.3.5 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดบึงบอระเพ็ด นครสวรรค์

1) ปฏิบัติงานควบคุม ป้องกัน ปราบปราม จับกุม ผู้กระทำผิดกฎหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประสบภัย รวมถึงบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2) รวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ

3) มีพื้นที่จับสัตว์น้ำจืดที่รับผิดชอบ ครอบคลุม 2 จังหวัดประกอบด้วย จังหวัดนครสวรรค์ และกำแพงเพชร

5.4 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคใต้(สุราษฎร์ธานี)

1) ปฏิบัติงานควบคุม ป้องกัน ปราบปราม จับกุม ผู้กระทำผิดกฎหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประสบภัย รวมถึงบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ 14 จังหวัด

2) รวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อกองตรวจการประมง

3) มีพื้นที่จับสัตว์น้ำจืดที่รับผิดชอบในพื้นที่ 7 จังหวัดได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง ภูเก็ต พังงา กระบี่ และตรัง และพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยในสังกัดอีก 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดพัทลุง นครศรีธรรมราช สตูล สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ประกอบด้วยหน่วยป้องกันและปราบปราม จำนวน 2 หน่วย ได้แก่

5.4.1 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง

1) ปฏิบัติงานควบคุม ป้องกัน ปราบปราม จับกุม ผู้กระทำผิดกฎหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประสบภัย รวมถึงบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2) รวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคใต้

3) มีพื้นที่จับสัตว์น้ำจืดที่รับผิดชอบ ครอบคลุม 4 จังหวัดประกอบด้วย จังหวัดพัทลุง นครศรีธรรมราช สตูล และสงขลา

5.4.2 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง ยะลา

1) ปฏิบัติงานควบคุม ป้องกัน ปราบปราม จับกุม ผู้กระทำผิดกฎหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประสบภัย รวมถึงบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2) รวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคใต้

3) มีพื้นที่จับสัตว์น้ำจืดที่รับผิดชอบ ครอบคลุม 3 จังหวัดประกอบด้วย จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

5.5 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันตก(กาญจนบุรี)

1) ปฏิบัติงานควบคุม ป้องกัน ปราบปราม จับกุม ผู้กระทำผิดกฎหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประสบภัย รวมถึงบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ 9 จังหวัด

2) รวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อกองตรวจการประมง

3) มีพื้นที่จับสัตว์น้ำจืดที่รับผิดชอบในพื้นที่ 3 จังหวัดประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และสมุทรสงคราม และพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยในสังกัด อีก 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสุพรรณบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครปฐม และสมุทรสาคร ประกอบด้วย หน่วยป้องกันและปราบปราม จำนวน 3 หน่วย ได้แก่

5.5.1 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณกาญจนบุรี

1) ปฏิบัติงานควบคุม ป้องกัน ปราบปราม จับกุม ผู้กระทำผิดกฎหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประสบภัย รวมถึงบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2) รวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันตก

3) มีพื้นที่จับสัตว์น้ำจืดที่รับผิดชอบ ครอบคลุม 1 จังหวัดได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรีในส่วนของอำเภอไทรโยค ทองผาภูมิ สังขละบุรี และอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ

5.5.2 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแก่งกระจาน เพชรบุรี

1) ปฏิบัติงานควบคุม ป้องกัน ปราบปราม จับกุม ผู้กระทำผิดกฎหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประสบภัย รวมถึงบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2) รวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันตก

3) มีพื้นที่จับสัตว์น้ำจืดที่รับผิดชอบ ครอบคลุม 4 จังหวัดได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี และสมุทรสงคราม

5.5.3 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนกระเสียว สุพรรณบุรี

1) ปฏิบัติงานควบคุม ป้องกัน ปราบปราม จับกุม ผู้กระทำผิดกฎหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประสบภัย รวมถึงบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2) รวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันตก

3) มีพื้นที่จับสัตว์น้ำจืดที่รับผิดชอบ ครอบคลุม 3 จังหวัดได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร

5.6 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต ๑ (ระยอง)

1) ปฏิบัติงานควบคุม ป้องกัน ปราบปราม จับกุม ผู้กระทำผิดกฎหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประสบภัย รวมถึงบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ 12 จังหวัด

2) รวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อกองตรวจการประมง

3) มีพื้นที่จับสัตว์น้ำทั้งทะเลชายฝั่ง และทะเลนอกชายฝั่งที่รับผิดชอบในพื้นที่ 2 จังหวัด คือจังหวัดระยอง และจันทบุรี และพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยในสังกัด อีก 10 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ตราด สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา กรุงเทพฯ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร ประกอบด้วยหน่วยป้องกันและปราบปราม จำนวน 8 หน่วย ได้แก่

5.6.1 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเล ตราด

1) ปฏิบัติงานควบคุม ป้องกัน ปราบปราม จับกุม ผู้กระทำผิดกฎหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประสบภัย รวมถึงบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2) รวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 1

3) มีพื้นที่จับสัตว์น้ำทั้งทะเลชายฝั่ง และทะเลนอกชายฝั่งที่รับผิดชอบในพื้นที่ 1 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตราด

5.6.2 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชลบุรี

1) ปฏิบัติงานควบคุม ป้องกัน ปราบปราม จับกุม ผู้กระทำผิดกฎหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประสบภัย รวมถึงบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2) รวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 1

3) มีพื้นที่จับสัตว์น้ำทั้งทะเลชายฝั่ง และทะเลนอกชายฝั่งที่รับผิดชอบในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทรา

5.6.3 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ

1) ปฏิบัติงานควบคุม ป้องกัน ปราบปราม จับกุม ผู้กระทำผิดกฎหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประสบภัย รวมถึงบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2) รวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 1

3) มีพื้นที่จับสัตว์น้ำทั้งทะเลชายฝั่ง และทะเลนอกชายฝั่งที่รับผิดชอบในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ กรุงเทพฯ และสมุทรสาคร

5.6.4 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเพชรบุรี

1) ปฏิบัติงานควบคุม ป้องกัน ปราบปราม จับกุม ผู้กระทำผิดกฎหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประสบภัย รวมถึงบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2) รวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 1

3) มีพื้นที่จับสัตว์น้ำทั้งทะเลชายฝั่ง และทะเลนอกชายฝั่งที่รับผิดชอบในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี และสมุทรสงคราม

5.6.5 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย ประจวบคีรีขันธ์

1) ปฏิบัติงานควบคุม ป้องกัน ปราบปราม จับกุม ผู้กระทำผิดกฎหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประสบภัย รวมถึงบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2) รวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 1

3) มีพื้นที่จับสัตว์น้ำทั้งทะเลชายฝั่ง และทะเลนอกชายฝั่งที่รับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่อำเภอหัวหินจนถึงอำเภอเมือง

5.6.6 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อยประจวบคีรีขันธ์

1) ปฏิบัติงานควบคุม ป้องกัน ปราบปราม จับกุม ผู้กระทำผิดกฎหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประสบภัย รวมถึงบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2) รวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 1

3) มีพื้นที่จับสัตว์น้ำทั้งทะเลชายฝั่ง และทะเลนอกชายฝั่งที่รับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่อำเภอทับสะแกจนถึงอำเภอบางสะพานน้อย

5.6.7 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร

1) ปฏิบัติงานควบคุม ป้องกัน ปราบปราม จับกุม ผู้กระทำผิดกฎหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประสบภัย รวมถึงบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2) รวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 1

3) มีพื้นที่จับสัตว์น้ำทั้งทะเลชายฝั่ง และทะเลนอกชายฝั่งที่รับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดชุมพร ตั้งแต่อำเภอปะทิวจนถึงอำเภอทุ่งตะโก

5.6.8 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลหลังสวน ชุมพร

1) ปฏิบัติงานควบคุม ป้องกัน ปราบปราม จับกุม ผู้กระทำผิดกฎหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประสบภัย รวมถึงบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2) รวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 1

3) มีพื้นที่จับสัตว์น้ำทั้งทะเลชายฝั่ง และทะเลนอกชายฝั่งที่รับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดชุมพร ตั้งแต่อำเภอหลังสวนจนถึงอำเภอละแม

5.7 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต ๒ (สงขลา)

1) ปฏิบัติงานควบคุม ป้องกัน ปราบปราม จับกุม ผู้กระทำผิดกฎหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประสบภัย รวมถึงบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ 5 จังหวัด

2) รวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อกองตรวจการประมง

3) มีพื้นที่จับสัตว์น้ำทั้งทะเลชายฝั่ง และทะเลนอกชายฝั่งที่รับผิดชอบในพื้นที่ 1 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา และพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยในสังกัด อีก 4 จังหวัดประกอบด้วย จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ปัตตานี และนราธิวาส ประกอบด้วยหน่วยป้องกันและปราบปราม จำนวน 4 หน่วย ได้แก่

5.7.1 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะถ้ำ นครศรีธรรมราช

1) ปฏิบัติงานควบคุม ป้องกัน ปราบปราม จับกุม ผู้กระทำผิดกฎหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประสบภัย รวมถึงบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2) รวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2

3) มีพื้นที่จับสัตว์น้ำทั้งทะเลชายฝั่ง และทะเลนอกชายฝั่งที่รับผิดชอบในพื้นที่ 2 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ตั้งแต่อำเภอท่าชนะจนถึงอำเภอดอนสัก) และจังหวัดนครศรีธรรมราช (ตั้งแต่อำเภอขนอมถึงอำเภอเมือง)     

5.7.2 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปากพนัง นครศรีธรรมราช

1) ปฏิบัติงานควบคุม ป้องกัน ปราบปราม จับกุม ผู้กระทำผิดกฎหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประสบภัย รวมถึงบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2) รวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2

3) มีพื้นที่จับสัตว์น้ำทั้งทะเลชายฝั่ง และทะเลนอกชายฝั่งที่รับผิดชอบในพื้นที่ 1 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่อำเภอปากพนัง ถึงอำเภอหัวไทร 

5.7.3 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะเต่า สุราษฎร์ธานี 

1) ปฏิบัติงานควบคุม ป้องกัน ปราบปราม จับกุม ผู้กระทำผิดกฎหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประสบภัย รวมถึงบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2) รวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2

3) มีพื้นที่จับสัตว์น้ำทั้งทะเลชายฝั่ง และทะเลนอกชายฝั่งที่รับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และทะเลในเขตอำเภอเกาะสมุย และอำเภอเกาะพงัน

5.7.4 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเล ปัตตานี

1) ปฏิบัติงานควบคุม ป้องกัน ปราบปราม จับกุม ผู้กระทำผิดกฎหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประสบภัย รวมถึงบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2) รวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2

3) มีพื้นที่จับสัตว์น้ำทั้งทะเลชายฝั่ง และทะเลนอกชายฝั่งที่รับผิดชอบในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปัตตานีและนราธิวาส

5.8 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต ๓(กระบี่)

1) ปฏิบัติงานควบคุม ป้องกัน ปราบปราม จับกุม ผู้กระทำผิดกฎหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประสบภัย รวมถึงบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ 6 จังหวัด

2) รวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อกองตรวจการประมง

3) มีพื้นที่จับสัตว์น้ำทั้งทะเลชายฝั่ง และทะเลนอกชายฝั่งที่รับผิดชอบในพื้นที่ 3 จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดกระบี่ ภูเก็ต และตรัง และพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยในสังกัดอีก 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระนอง พังงา และสตูล ประกอบด้วยหน่วยป้องกันและปราบปราม จำนวน 3 หน่วย ได้แก่

5.8.1 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะสุรินทร์ พังงา

1) ปฏิบัติงานควบคุม ป้องกัน ปราบปราม จับกุม ผู้กระทำผิดกฎหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประสบภัย รวมถึงบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2) รวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 3

3) มีพื้นที่จับสัตว์น้ำทั้งทะเลชายฝั่ง และทะเลนอกชายฝั่งที่รับผิดชอบในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระนอง และพังงา

5.8.2 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะสิมิลัน พังงา

1) ปฏิบัติงานควบคุม ป้องกัน ปราบปราม จับกุม ผู้กระทำผิดกฎหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประสบภัย รวมถึงบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2) รวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3

3) มีพื้นที่จับสัตว์น้ำทั้งทะเลชายฝั่ง และทะเลนอกชายฝั่งที่รับผิดชอบในพื้นที่ 1 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพังงา

5.8.3 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะหลีเป๊ะ สตูล

1) ปฏิบัติงานควบคุม ป้องกัน ปราบปราม จับกุม ผู้กระทำผิดกฎหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประสบภัย รวมถึงบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2) รวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3

3) มีพื้นที่จับสัตว์น้ำทั้งทะเลชายฝั่ง และทะเลนอกชายฝั่งที่รับผิดชอบในพื้นที่ 1 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสตูล