บุคลากรกองตรวจการประมง
นายจรูญศักดิ์ เพชรศรี

ผู้อำนวยการกองตรวจการประมง
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองตรวจการประมง

 999