ขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ 


การต่ออายุทะเบียนเกษตรกร / ผู้ประกอบการด้านการประมงyes

เกษตรกรผู้ที่ประสงค์จะต่ออายุทะเบียนเกษตรกรต้องยืนคำขอต่อทะเบียนภายใน 30 วัน ก่อนวันหมดอายุ

หลักฐานประกอบการยื่นคำขอต่ออายุทะเบียนเกษตรกร

  • บัตรประจำตัวเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำฉบับเดิม
  • หลักฐานแสดงการดำเนินการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างต่อเนื่อง

*********************************************************************************************************************************************

ขั้นตอนการขอต่ออายุทะเบียนเกษตรกรyes

1. กรอกแบบคำขอต่ออายุการขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ/ผู้ประกอบการ (แบบ ทบ.4/ทบ.5)  แบบคำขอสามารถขอรับได้ที่

สำนักงานประมงอำเภอ หรือ สำนักงานประมงจังหวัด หรือ ดาวน์โหลดได้ที่นี่

2. ยื่นแบบคำขอต่ออายุ พร้อมหลักฐาน ณ สำนักงานประมงอำเภอ หรือ สำนักงานประมงจังหวัด ที่ได้ขอขึ้นทะเบียนไว้

3. ผู้ยื่นคำขอต่ออายุ แจ้งข้อมูลสัตว์น้ำรายปี ในรอบปีที่ 1 และปีที่ 2

**********************************************************************************************************************************************

การสิ้นสภาพทางทะเบียนเกษตรกรyes

1. แจ้งข้อมูล/หลักฐานเท็จ

2. ไม่ยินยอมให้เจ้าหน้าที่กรมประมงเข้าตรวจสอบฟาร์มในเวลาราชการ โดยไม่มีเหตุผลอันควร

3. ไม่แจ้งข้อมูลสัตว์น้ำรายปี