วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

 ข้อมูลองค์กร  อำนาจหน้าที่/วิสัยทัศน์


 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ กรมประมง

วิสัยทัศน์
“มุ่งสู่การเป็นผู้นำทางการประมงอย่างยั่งยืนในภูมิภาค เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน

พันธกิจ
1. พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงทุกประเภทให้ได้รับมาตรฐาน
2. เพิ่มผลผลิตในแหล่งเพาะเลี้ยงและแหล่งทรัพยากรอื่น
3. บริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ
4. พัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีทางการประมง
5. ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการองค์กร

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงให้มีความเป็นเลิศและได้มาตรฐานตามเกณฑ์สากล
2. เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำให้แหล่งเพาะเลี้ยงและทุกแหล่งทรัพยากรและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. บริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีความยั่งยืนและคงความหลากหลาย
4. พัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีด้านการประมงทุกสาขา
5. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรให้เป็นผู้นำทางการประมงในภูมิภาค

เป้าประสงค์
1. สินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงและภาคการผลิตทุกระดับได้รับมาตรฐาน และคุณภาพของผลิตภัณฑ์มีความเป็นเลิศเพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขัน
2. เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. ทรัพยากรประมงมีความยั่งยืนและคงความหลากหลายทางชีวภาพ
4. พัฒนางานวิจัยทั้งพื้นฐานและประยุกต์เพื่อนำไปสู่การนำไปใช้ในการผลิตอย่างจริงจัง
5. เป็นผู้นำทางการประมงในภูมิภาค

ค่านิยมหลักขององค์การ
      F    Friendly               ความเป็นมิตร
      I     Integrity               คุณธรรม จริยธรรม
      S    Smartness          ความสง่างาม
      H    Happiness          ความสุข
      E    Enthusiasm        ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
      R    Responsibility     ความรับผิดชอบ
      I     Intelligence         ความฉลาด
      E    Energy               พลัง และกำลังความสามารถ
      S    Simplicity            ความเรียบง่าย