หน้าที่ความรับผิดชอบในราชการบริหารส่วนภูมิภาค


หน้าที่ความรับผิดชอบในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  

 ข้อมูลองค์กร  โครงสร้างหน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


ความเป็นมา การบริหารราชการส่วนภูมิภาค

                     พ.ศ.2495 ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2495 โดยการบริหารราชการส่วนภูมิภาค (Provincial Administration) เป็นการบริหารราชการแผ่นดินตามหลักการแบ่งอำนาจ (Deconcentration) ราชการบริหารส่วนกลางจะมอบอำนาจหน้าที่ในกิจการบางอย่างไปให้แก่ราชการบริหารส่วนภูมิภาคไปปฏิบัติจัดทำ มีอำนาจตัดสินใจในขอบเขตที่จำกัดบางอย่างตามที่ราชการบริหารส่วนกลางจะได้มอบไว้ให้หน่วยงานที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค เป็นกลไกสำคัญทางการเมืองในการแปลงนโยบายการเมืองสู่การปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 51 ได้บัญญัติให้การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคมีสองรูปแบบคือ จังหวัด และอำเภอ

หน้าที่ความรับผิดชอบในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
(1) สํานักงานประมงจังหวัด
(2) สํานักงานประมงอําเภอ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด

ที่มา: กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557  หน้า 38 และหน้า 39

       ข้อ 23  สํานักงานประมงจังหวัด มีอํานาจหน้าที่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้
                  (1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินเทคโนโลยีด้านการประมงทุกสาขา เพื่อสนับสนุน ให้เกิดธุรกิจและอาชีพการประมงที่เหมาะสม
                        และกํากับดูแลให้การประกอบธุรกิจและการประกอบอาชีพ การประมงเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อตกลง และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
                  (2) ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมและกํากับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและการทําการประมง ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประมง
                        และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ความรู้และถ่ายทอด เทคโนโลยีอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และให้บริการทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
                  (3) จัดทําแผนพัฒนาด้านการประมงและฐานข้อมูลด้านการประมง รวมทั้งประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่งานด้านการประมง
                  (4) ให้คําปรึกษา แนะนํา และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดําเนินการพัฒนา ด้านการประมง  
                  (5) ให้บริการวิชาการด้านการประมงแก่ผู้ประกอบการ ชาวประมง เกษตรกร และประชาชน รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการผลิต
                        ให้ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน
                  (6) เร่งรัดและจัดเก็บเงินอากรและค่าธรรมเนียมการประมง
                  (7) กํากับ ดูแล ให้คําปรึกษา และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานประมงอําเภอ
                  (8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย

       ข้อ 24 สํานักงานประมงอําเภอ มีอํานาจหน้าที่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้
                 (1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดธุรกิจและอาชีพการประมงที่เหมาะสม และกํากับดูแล ให้การประกอบธุรกิจและการประกอบ
                       อาชีพการประมงเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อตกลง และ มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
                 (2) ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมและกํากับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและการทําการประมง ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
                       การประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการให้ความรู้และถ่ายทอด เทคโนโลยีการประมงอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
                       และให้บริการทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
                 (3) จัดทําแผนพัฒนาด้านการประมงและฐานข้อมูลด้านการประมง รวมทั้งประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่งานด้านการประมง
                 (4) ให้คําปรึกษา แนะนํา และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดําเนินการพัฒนา ด้านการประมง 
                 (5) ให้บริการวิชาการด้านการประมงแก่ผู้ประกอบการ ชาวประมง เกษตรกรและประชาชน รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการผลิต
                       ให้ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน
                 (6) เร่งรัดและจัดเก็บเงินอากรและค่าธรรมเนียมการประมง
                 (7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย

แบ่งออกเป็น 9 อำเภอ ดังนี้

1. อำเภอเมืองหนองคาย     2. อำเภอโพนพิสัย            3. อำเภอท่าบ่อ          4. อำเภอรัตนวาปี
5. อำเภอศรีเชียงใหม่          6. อำเภอเฝ้าไร่                 7. อำเภอโพธิ์ตาก      8. อำเภอสระใคร        
9. อำเภอสังคม