ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี  

 ข้อมูลองค์กร  ประวัติความเป็นมา


ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

    ในปีพ.ศ. ๒๔๙๗ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดตั้งสถานีประมงห้วยม่วงขึ้นเป็นแห่งแรก (ปัจจุบันคือศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี)) โดยมีหน้าที่ในการศึกษาวิจัยด้านการประมง การเพาะและอนุบาลสัตว์น้ำ การบริหารจัดการแหล่งน้ำ และการส่งเสริมอาชีพด้านการประมง ทำให้งานพัฒนาด้านการประมงของจังหวัดมีความก้าวหน้า
    สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์     เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2531  เริ่มต้นด้วยการอาศัยอาคารของสถานีประมงน้ำจืดอุบลราชธานี (ปัจจุบันคือห้องพัสดุใต้ต้นตะเคียน) ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีการแบ่งการทำงานเป็นกลุ่มหรือเป็นฝ่าย ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกรมประมง 
    ต่อมาในปี พ.ศ. 2533  สถานีประมงน้ำจืดอุบลราชธานี ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารสำนักงานฯจึงได้มอบอาคารที่ทำการหลังเก่าให้สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี เป็นอาคารสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 
    ปี พ.ศ. 2555 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีได้รับงบประมาณก่อสร้างเป็นอาคารปฎิบัติงานของสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีในปัจจุบัน โดยมีอาคารโรงจอดรถ 1 หลัง ตั้งอยู่ด้านข้าง นอกจากนั้น ยังมีอาคารสิ่งก่อสร้างที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี กำกับดูแล ได้แก่ บ้านพักของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เขต 4 (อุบลราชธานี) จำนวน 3 หลัง .
บ้านพักประมงอำเภอจำนวน 8 หลัง ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอเขื่องใน อำเภอโขงเจียม อำเภอน้ำยืน อำเภอเขมราฐ อำเภอนาจะหลวย อำเภอโพธิ์ไทร และอำเภอวารินชำราบ