ระเบียบกรมประมง 


DS - 2031
ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการลงนามรับรองในใบรับรองการนำเข้าและส่งออกกุ้งไปประเทศสหรัฐอเมริกา
               (1) คำขอใบรับรอง DS-2031  (SHRIMP EXPORTER’S / IMPORTER’S DECLARATION)
               (2) ใบรับรองการนำเข้าและการส่งออกกุ้งไปประเทศสหรัฐอเมริกา (DS-2031)
               (3) รายละเอียดการใช้วัตถุดิบ
               (4) ใบ Attachment for SHRIMP EXPORTER’S / IMPORTER’S DECLARATION
 
FMD/MD
ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการจัดทำหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ พ.ศ. 2553
ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการประกาศรับรองให้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ พ.ศ. 2553
 
 
 
 
 
พนักงานเจ้าหน้าที่
ระเบียบกรมประมง เรื่อง การปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการค้น พ.ศ. 2559
 
 
การส่งออกสัตว์น้ำ

ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ พ.ศ. 2563

 
 
การนำเข้าสัตว์น้ำ
ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการยื่นคำขอและการออกหนังสือรับรองยืนยันการนำเข้าสัตว์น้ำสำหรับทำพันธุ์ พ.ศ 2547
ระเบียบกรมประมง เรื่อง การขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการนำเข้ามาทำพันธุ์ พ.ศ. 2557
 
ระเบียบอื่น ๆ
ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำเพื่อการส่งสัตว์น้ำออกนอกราชอาณาจักร 
ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขอหนังสือรับรองการได้มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การตรวจรับรองชนิด ลักษณะคุณภาพหรือแหล่งกำเนิดของสัตว์น้ำใด การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ำ สัตว์น้ำ หรือปัจจัยการผลิต 
 

 

กฎหมายอื่น ๆ เกี่ยวกับการนำเข้า - ส่งออกสัตว์น้ำ (คลิกที่นี่)