ประกาศกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


   ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดสัตว์ชนิดอื่นตาม พรบ.โรคระบาดสัตว์ 2558

   ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดโรคระบาดเพิ่มเติม ตาม พรบ.โรคระบาดสัตว์ 2558

   ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2558

   ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. 2559

   ประกาศกระทรวงเกษตรเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดคณะกรรมการเปรียบเทียบ และหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ พ.ศ. 2559

   ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดคณะกรรมการเปรียบเทียบ และหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ พ.ศ. 2561