ประกาศกรมประมง 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


ประกาศกรมประมงมาตรา 78(1)

ประกาศกรมประมงมาตรา 78 (4) (5) (6)
                    เรื่อง ข้อกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรา 77   แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ต้องแจ้งประกอบกิจการ พ.ศ. 2562

                   เรื่อง ข้อกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามมาตรา 77 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2562 

                   เรื่อง ข้อกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรา 77  แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558ต้องแจ้งประกอบกิจการ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2563
 
                   เรื่อง ข้อกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรา 77  แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558
ต้องแจ้งประกอบกิจการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
 
                   เรื่อง ข้อกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรา 77  แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ต้องแจ้งประกอบกิจการ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2563
 
   
ประกาศกรมประมงมาตรา 91 ประกาศกรมประมงมาตรา 100
                   เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมต้อง        จัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ พ.ศ. 2559                    เรื่อง กำหนดมาตรฐานการปนเปื้อนของสารพิษหรือสิ่งอื่นใดที่          อาจเป็นอันตราย ต่อมนุษย์หรือต่อสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำ พ.ศ. 2559
                   เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมต้อง   จัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559                    เกณฑ์มาตรฐานสารชีวพิษและแบคทีเรียในหอยสองฝาเกณฑ์          มาตรฐานสารชีวพิษและแบคทีเรียในหอยสองฝา พ.ศ. 2561 

                   เรื่อง ระงับการใช้ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ต้องจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559

                   เรื่อง ระงับการใช้ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ต้องจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ พ.ศ 2559 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559

 

                   เรื่อง การจัดทำหนังสือก้ากับการซื้อขายสัตว์น้ำ สำหรับกิจการ      การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล พ.ศ. 2563

                      เรื่อง การจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้้า สำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564

 
   
ประกาศกรมประมงการนำเข้าและการส่งออกกุ้งทะเล  
                    เรื่อง การพิจารณาประกาศรับรองแหล่งหรือสถานประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งขาวที่จะนำเข้ามาในราชอาณาจักร  
                  เรื่อง งดออกหนังสืออนุญาตให้นำสัตว์น้ำบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร ประเภทกุ้งทะเล  
                  เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำและโรคระบาดสัตว์น้ำที่นำเข้าสู่สถานกักกันสัตว์น้ำหรือที่พักซากสัตว์น้ำ  
                  เรื่อง งดออกหนังสืออนุญาตให้นำสัตว์น้ำบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร ประเภทกุ้งทะเล (ฉบับที่ 2)  
                  เรื่อง การนำเข้าสัตว์น้ำบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร ประเภท กุ้งทะเล พ.ศ. 2557  
                  เรื่อง การอนุญาตให้นำกุ้งทะเลจากสาธารณรัฐอินโดนิเซียเข้ามาในราชอาณาจักร  
                  เรื่อง การรับรองแหล่งหรือสถานประกอบการเพาะเลี้ยง โรงเพาะฟัก หรือโรงงานแปรรูปกุ้งทะเลที่จะนำเข้ามาในราชอาณาจักร  
                  เรื่อง ยกเลิกประกาศกรมประมง เรื่อง การอนุญาตให้นำกุ้งทะเลจากสาธารณรัฐอินโดนิเซียเข้ามาในราชอาณาจักร  
                  เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2558  
                  เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2560  

                  เรื่อง การส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อการบริโภคไปนอกราชอาณาจักรยกเว้นส่งออกไปสหภาพยุโรป พ.ศ. 2560

                  เรื่อง การส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อการบริโภคไปสหภาพยุโรป พ.ศ. 2560

                  เรื่อง งดการออกใบอนุญาต และหนังสืออนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2560

 

                  ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดมาตรฐานสถานกักกันและที่พัก
ซากสัตว์น้ำ (11 เม.ย. 2556)

                  ประกาศกรมประมง เรื่อง งดการออกใบอนุญาต และหนังสืออนุญาต
ให้นำเข้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (เพื่มเติม) (22 ก.ย. 2560
)

                  ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดชนิดโรคระบาดสัตว์น้ำและชนิดสัตว์น้ำ
ที่นำเข้าสู่สถานกักกันสัตว์น้ำและที่พกซักสัตว์น้ำ (7 พ.ค. 2564)