จัดซื้อจัดจ้าง 2563 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  จัดซื้อ จัดจ้าง


http://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200701143822_1_file.pdfชื่อ วันที่ เลขที่


กิตสินการไฟฟ้า

อู่เอกชัย

สุรเดชซียง

ส.วัสดุ

สุรเดช ซียง

ร้าน นิว คิงส์ เลียงอะไหล่ยนต์

หจก. โรงกลึงสมกิจการช่าง

นายเปาะอาเด๊ะ เจ๊ะมะ

นายสมชาย ศรีเพ็ชร

นายเปาะอาเด๊ะ  เจ๊ะมะ

จ้างเหมาคนงาน

(นายมะซูเด็ง มามะ,นายแฟนดี มะเด็ง,นายซูลกิฟลี เจ๊ะหะ)

จ้างเหมาคนงาน (น.ส พารีด๊ะ  สะแม)

จ้างเหมาคนงาน (นายซู  โซ๊ะเล๊าะ)

จ้างเหมาคนงาน (น.ส ปุณยานุช ละอองศิริวงศ์)

จ้างเหมาคนงาน(น.ส จารุวรรณ บุญวรเพ็ช)

ร้าน นราการเกษตร

ร้าน ส.วัสดุก่อสร้าง

จ้างเหมาคนงาน (นายรอเสะ มูซอ)

บ. พิธานพาณิชย์ จำกัด

ร้าน ส.วัสดุก่อสร้าง

หจก. โอเค ปริ้นท์

บ.ก. จักรวาล

ร้าน นิวคิงส์ เลียง อะไหล่ยนต์

ร้าน นฤมลฟาร์ม

บ. ทริปเปิล เค กรุ๊ป จำกัด

บ. ต้นเกษตร จำกัด

ร้าน นฤมลฟาร์ม

ร้าน มีนภัณฑ์

ร้าน นราการเกษตร

บ.ต้นเกษตร 

ร้าน มีนภัณฑ์

หจก. กิตติสินการไฟฟ้า

ร้าน วาริช การประมง

บ. ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์

บ. ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒๐ รายการ

หจก. ม.นรากลการ

บ. ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง จำกัด

หจก. ม.นรากลการ

บ.ต้นเกษตร

หจก. กิตติสินการไฟฟ้า

บ.ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

หจก. ม.นรากลการ

ร้าน มีนภัณฑ์

ร้าน นิว คิงส์ เลียงอะไหล่ยนต์

บ. ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

นายเปาะอาเด๊ะ เจ๊ะมะ

หจก. ช.วิเศษรัตน์

ร้าน ส.วัสดุก่อสร้าง

หจก. กิตติสินการไฟฟ้า

นายสุรเดช  ซียง

ร้าน มีนภัณฑ์

นายพสิษฐ์ แก้วจันทร์ฤทธิ์

หจก. กิตติสินการไฟฟ้า

บ.ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด

หจก. โรงกลึงสมกิจการช่าง

บ. ต้นเกษตร จำกัด

หสม.รัตนภัณฑ์

บ. ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

หจก. เพื่อนเกษตรปัตตานี

หจก. เพื่อนเกษตรปัตตานี

นายสุพร  ซ้ายเส้ง

จ้างเหมาบริการคนงาน(นายเมธา จีนคุ๋ย)

จ้างเหมาบริการคนงาน(นายอนุกูล สุวรรณศรี)

จ้างเหมาบริการคนงาน(นางสาวปุญญานุช ละอองศิริวงศ์)

หจก. ช.วิเศษรัตน์

บ.ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด

หจก. ทักษิณ อินโฟเทค นราธิวาส

อู่เอกชัยเซอร์วิส

ร้านนรากระจกรถยนต์

ร้านมีนภัณฑ์

ร้านแดงพานิช

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 16 รายการ

ร้าน วาริช การประมง

บ. ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด

นายสุรเดช ซียง

ร้าน ป. ปลาพาณิชย์

หจก.ตากใบวู้ดเฟอร์นิช

หจก. ปัตตานีคอมเมอร์เชียล

ร้าน นราการเกษตร

ร้าน มีนภัณฑ์

บ. ทริปเปิล เค กรุ๊ป จำกัด

ร้าน เทคนิคแอร์ซาวด์

นายสุพร  ซ้ายเส้ง

นายเปาะอาเด๊ะ  เจ๊ะมะ

นายเจริญศักดิ์ เขียวเล่ง

อู่ศรีเจริญยนต์

บ.ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด

หจก. วนิดาการพิมพ์

บ. ต้นเกษตร จำกัด

บ. วนาวัฒน์วัสดุ จำกัด

นายสุริยา  เจ๊ะโซ๊ะ

อู่เอกชัยเซอร์วิส

อู่ศรีเจริญยนต์

นรากระจกรถยนต์

บ. พิธานพาณิชย์ จำกัด

ร้าน นิตย์ ซีเคที กระจกอลูมิเนียม

หจก. พี.เอส.ซายน์ เคมีคอล

ร้าน นรากระจกรถยนต์

หจก. ทักษิณอินโฟเทค นราธิวาส

อู่ศรีเจริญยนต์

อู่เอกชัยเซอร์วิส

บ. ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด

ร้าน ส. วัสดุก่อสร้าง

ร้าน นิว คิงส์ เลียง อะไหล่ยนต์

ร้าน ส.วัสดุก่อสร้าง

หจก. ตากใบวู้ดเฟอร์นิช

ร้าน ส. วัสดุก่อสร้าง

ร้าน แดงพานิช

บ.พิธานพาณิชย์

ร้าน ส.วัสดุก่อสร้าง

บ. ทริปเปิล เค กรุ๊ป จำกัด

นายเปาะอาเด๊ะ เจ๊ะมะ

หจก. วนิดาการพิมพ์ 

หจก. พี โอ วัสดุก่อสร้าง

ร้าน ป. ปลาพาณิชย์

หจก. ทักษิณอินโฟเทคนราธิวาส

หจก. โรงกลึงสมกิจการช่าง

หจก. กิตติสินการไฟฟ้า

หจก. นราการเกษตร

นายเปาะอาเด๊ะ  เจ๊ะมะ

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๙ รายการ

ร้าน ช. แก่น

บ. ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด

นายเจริญศักดิ์  เขียวเล่ง

หจก. วนิดาการพิมพ์

นายบุญเรง  พลละคร

ร้าน นราการเกษตร

จ้างคนงาน นายซู โซ๊ะเล๊าะ

จ้างคนงาน นายสมชาย ศรีเพ็ชร

จ้างคนงาน นายอนุกูล สุวรรณศรี

จ้างคนงาน น.ส จารุวรรณ บุญวรเพ็ช

จ้างคนงาน น.ส ปุณยานุช ละอองศิริวงศ์

จ้างคนงาน นายแฟนดี มะเด็ง

จ้างคนงาน นายเมธา จีนคุ๋ย

จ้างคนงาน น.ส พารีด๊ะ  สะแม

จ้างเหมาบริการคนงาน น.ส ปุณยานุช ละอองศิริวงศ์

 

25/3/63

25/3/63

25/3/63

25/3/63

25/3/63

25/3/63

25/3/63

26/3/63

27/3/63

27/3/63

 

30/3/63

30/3/63

30/3/63

30/3/63

30/3/63

30/3/63

31/3/63

31/3/63

1/4/63

1/4/63

1/4/63

1/4/63

3/4/63

3/4/63

7/463

7/4/63

8/4/63

8/4/63

8/4/63

8/4/63

9/4/63

10/4/63

10/4/63

15/4/63

15/4/63

15/4/63

16/4/63

17/4/63

20/4/63

20/4/63

21/4/63

21/4/63

21/4/63

22/4/63

23/4/63

23/4/63

28/4/63

28/4/63

29/4/63

29/4/63

30/4/63

7/5/63

8/5/63

14/5/63

14/5/63

14/5/63

19/5/63

19/5/63

21/5/63

26/5/63

26/5/63

26/5/63

5/6/63

5/6/63

5/6/63

10/6/63

12/6/63

12/6/63

15/6/63

16/6/63

16/6/63

18/6/63

19/6/63

25/6/63

25/6/63

25/6/63

26/6/63

1/7/63

1/7/63

3/7/63

8/7/63

9/7/63

10/7/63

10/7/63

10/7/63

14/7/63

14/7/63

22/7/63

22/7/63

24/7/63

24/7/63

24/7/63

24/7/63

24/7/63

30/7/63

3/8/63

3/8/63

5/8/63

6/8/63

6/8/63

6/8/63

10/8/63

11/8/63

11/8/63

11/8/63

11/8/63

13/8/63

17/8/63

17/8/63

17/8/63

18/8/63

19/8/63

19/8/63

19/8/63

20/8/63

25/8/63

25/8/63

26/8/63

26/8/63

27/8/63

31/8/63

31/8/63

31/8/63

9/9/63

9/9/63

9/9/63

10/9/63

25/9/63

25/9/63

25/9/63

25/9/63

25/9/63

25/9/63

25/9/63

25/9/63

15/10/63

 

38/63

37/63

40/63

42/63

41/63

45/63

47/63

48/63

43/63

50/63

 

44/63

51/63

52/63

53/63

54/63

57/63

59/63

55/63

61/63

63/63

62/63

65/63

64/63

69/63

71/63

70/63

69/63

72/63

73/63

74/63

75/63

76/63

77/63

81/63

80/63

79/63

82/63

83/63

84/63

85/63

87/63

86/63

88/63

89/63

91/63

92/63

94/63

93/63

95/63

96/63

97/63

98/63

90/63

100/63

101/63

102/63

104/63

103/63

105/63

108/63

107/63

121/63

112/63

111/63

110/63

115/63

118/63

119/63

124/63

125/63

123/63

127/63

126/63

133/63

134/63

132/63

136/63

139/63

138/63

140/63

141/63

143/63

142/63

145/63

144/63

147/63

146/63

152/63

156/63

159/63

153/63

158/63

157/63

160/63

162/63

164/63

163/63

168/63

166/63

167/63

169/63

171/63

174/63

172/63

173/63

175/63

177/63

179/63

180/63

178/63

18/8/63

182/63

184/63

164/63

187/63

188/63

190/63

192/63

191/63

195/63

196/63

197/63

198/63

202/63

201/63

200/63

203/63

204/63

205/63

206/63

207/63

208/63

209/63

210/63

211/63

1/64