จัดซื้อจัดจ้างปี 2566  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


ลำดับที่ เดือน รายการ ชื่อ-สกุล เลขที่เอกสาร
1 28/10/2565 จ้างเหมาบริการ นายศรายุทธ บุญกำเนิด 265/2565
2 28/10/2565 จ้างเหมาบริการ นายธนพนธ์ แซ่โง้ว 264/2565
3

 28/10/2565

จ้างเหมาบริการ นางพารีด๊ะ สะแม 263/2565
4 27/9/2565 จ้างเหมาบริการ นายฟารีมัง ดือเร๊ะ 254/2565
5 27/9/2565 จ้างเหมาบริการ นายมูฮัมหมัดไปซู มูซอ 255/2565
6 27/9/2565 จ้างเหมาบริการ นายสุไฮมิง มะยาซิง 256/2565
7 27/9/2565 จ้างเหมาบริการ นายตอเล๊ะ เจ๊ะยอ 253/2565
8 28/10/2565 จ้างเหมาบริการ นายเมธา จีนคุ๋ย 262/2565
9 28/10/2565 จ้างเหมาบริการ นายวุฒิพันธ์ มีนา 261/2565
10 2/11/2565 วัสดุการเกษตร ร้านแดงพานิช 267/2565
11 2/11/2565 วัสดุการเกษตร ร้าน ส.วัสดุก่อสร้าง 274/2565
12 3/11/2565 วัสดุการเกษตร หจก.เพื่อนเกษตรปัตตานี 266/2565
13 3/11/2565 วัสดุการเกษตร ร้านกุ้งนคร 269/2565
14 3/11/2565 วัสดุการเกษตร ร้านกุ้งนคร 270/2565
15 3/11/2565 จ้างเหมาบริการ อู่อ็อดเทคนิคยนต์ 271/2565
16 3/11/2565 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง นิว คิงส์ เลียง อะไหล่ยนต์ 272/2565
17 3/11/2565 วัสดุก่อสร้าง หจก.ตากใบวู้ดเฟอร์นิช 273/2565
18 8/11/2565 ครุภัณฑ์การเกษตร ร้านมีนภัณฑ์ 276/2565
19 8/11/2565 วัสดุการเกษตร ร้านธีรวุธ 277/2565
20 9/11/2565 วัสดุงานบ้านงานครัว บ.ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด 281/2565
21 15/11/2565 วัสดุการเกษตร กุ้งนคร 282/2565
22 15/11/2565 วัสดุสำนักงาน บ.ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด 283/2565
23 15/11/2565 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง หจก.เอส.วี.คาร์เซอร์วิส 284/2565
24 17/11/2565 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง หจก.ม.นรากลการ 286/2565
25 17/11/2565 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น นิว คิงส์ เลียง อะไหล่ยนต์ 287/2565
26 17/11/2565 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ บ.ควอเตอร์ แล็บ แอนด์ ที ไซเอนซ์ จำกัด 288/2565
27 22/11/2565 วัสดุการเกษตร นายอิสเฮาะ เจ๊ะหะ 269/2565
28 25/11/2565 จ้างเหมาบริการงานซ่อมบำรุงยานพาหนะและขนส่ง บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด 291/2565
29 30/11/2565 วัสดุการเกษตร มีนภัณฑ์ 295/2566
30 1/12/2565 วัสดุสำนักงาน บ้านดอกไม้โคกม่วง 296/2565
31 6/12/2565 วัสดุการเกษตร ร้านกุ้งนคร 297/2565
32 6/12/2565 วัสดุการไฟฟ้าและวิทยุ หจก.กิตติสินการไฟฟ้า 298/2565
33 6/12/2565 วัสดุการไฟฟ้าและวิทยุ หจก.กิตติสินการไฟฟ้า 299/2565
34 6/12/2565 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น นิว คิงส์ เลียง อะไหล่ยนต์ 297/2565
35 7/12/2565 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น บ.ทริปเปิล เค กรุ๊ป จำกัด 298/2565
36 9/12/2565 จ้างเหมาบริการ อู่อัมรี 308/2565
37 9/12/2565 จ้างเหมาบริการ หจก.โรงกลึงสมกิจการช่าง 309/2565
38 13/12/2565 จ้างเหมาบริการ บ.ห้องปฏิบัติการกลาง 306/2565
39 13/12/2565 จ้างเหมาบริการ บ.ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง 307/2565
40 19/12/2565 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ บ.ออฟฟิตเมท (ไทย) จำกัด 311/2565
41 19/12/2565 วัสดุการเกษตร หจก.เพื่อนเกษตรปัตตานี 310/2565
42 20/12/2565 วัสดุก่อสร้าง ส.วัสดุก่อสร้าง 312/2565
42 20/12/2565 วัสดุก่การเกษตร ส.วัสดุก่อสร้าง 313/2565
43 23/12/2565 จ้างเหมาบริการ นายฟารีมัง ดือเร๊ะ 314/2565
44 23/12/2565 ้จ้างเหมาบริการ นายมูฮำหมัดไปซู มูซอ 315/2565
45 23/12/2565 จ้างเหมาบริการ นายสุไฮมิง มะยาซิง 316/2565
46 23/12/2565 จ้างเหมาบริการ นายตอเละ เจ๊ะยอ 317/2565
47 23/12/2565 จ้างเหมาบริการ นางสาวพารีด๊ะ สะแม 318/2565
48 23/12/2565 จ้างเหมาบริการ นายเมธา จีนคุ๋ย 319/2565
49 23/12/2565 จ้างเหมาบริการ นายวุฒิพันธ์ มีนา 320/2565
50 26/12/2565 วัสดุงานบ้านงานครัว บ.ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด 321//2565
51 3/1/2566 วัสดุสำนักงาน บ.ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด 1/2566
52 3/1/2566 วัสดุการเกษตร นราการเกษตร 5/2566
53 3/1/2566 วัสดุสำนักงาน ร้านดอกไม้โคกม่วง 6/2566
54 9/1/2566 วัสดุการเกษตร หจก.เพื่อนเกษตรปัตตานี 9/2566
55 11/1/2566 วัสดุการเกษตร กุ้งนคร 10/2566
56 11/1/2566 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ หจก.กิตติสสินการไฟฟ้า 11/2566
57 16/1/2566 วัสดุการเกษตร ร้านแดงพานิช 12/2566
58 18/1/2566 วัสดุการเกษตร ร้านกุ้งนคร 13/2566
59 18//22566 วัสดุการเกษตร นายอิสเฮาะ เจ๊ะหะ 14/2566
60 18/1/2566 วัสดุการเกษตร หจก.ทักษิณอินโฟเทค 15/2566
61 25/1/2566 วัสดุก่อสร้าง หสม.รัตนภัณฑ์ 18/2566
62 25/1/2566 วัสดุก่อสร้าง ส.วัสดุก่อสร้าง 19/2566
63 26/1/2566 วัสดุการเกษตร ร้านธีรวุธ 20/2566
64 26/1/2566 วัสดุก่อสร้าง พี.โอ.วัสดุก่อสร้าง 1997 21/2566