แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  


tps://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20191112091618_1_file.pdf" target="_blank">หจก. เอส พี เพนทาเทค 12/11/2562 200/2562 หจก. เอส วี คาร์เซอร์วิส 12/11/2562 203/2562 บ้านดอกไม้โคกม่วง 13/11/2562 202/2562 ไอดัก+ต้นเกษตร 13/11/2562 204/2562 บ. ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (1 รายการ) 14/11/2562 206/2562 บ. ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (2 รายการ) 14/11/2562 205/2562 ร้าน มีนภัณฑ์ 14/11/2562 191/2562 ร้าน นิว คิงส์ เลียงอะไหล่ยนต์  18/11/2562 207/2562 บ. ทริปเปิล เค กรุ๊ป จำกัด 18/11/2562 201/2562 บ. ต้นเกษตร 18/11/2562 209/2562 บ.ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด 22/11/2562 210/2562 บ. ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด 25/11/2562 212/2562 หจก. ปัตตานีคอมเมอร๋เซียล 25/11/2562 213/2562 หจก. กิตติสินการไฟฟ้า 25/11/2562 211/2562 หจก. ทักษิณ อินโฟเทค นราธิวาส 25/11/2562 216/2562 ร้าน มีนภัณฑ์ 28/11/2562 215/2562 ร้าน ส.วัสดุก่อสร้าง 29/11/2562 217/2562 บ.ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด 3/12/2562 219/2562 ร้าน แดงพานิช 9/12/2562 221/2562 บ.ทริปเปิล เค กรุ๊ป จำกัด 12/12/2562 227/2562 นิว คิงศ์ เลียงอะไหล่ยนต์ 12/12/2562 224/2562 ร้าน ลาภาพงศ์ 12/12/2562 225/2562 ร้าน นิว คิงส์ เลียงอะไหล่ยนต์ 13/12/2562 228/2562 ร้าน มีนภัณฑ์ 13/12/2562 222/2562 ร้าน กำเงินดีเซล 20/12/2562 229/2562 หจก. โรงกลึงสมกิจการช่าง 20/12/2562 231/2562 หจก. ทักษิณ อินโฟเทคนราธิวาส 20/12/2562 230/2562 นายเปาะอาเด๊ะ  เจ๊ะมะ 23/12/2562 232/2562 บ. หริกุล จำกัด 27/12/2562 234/2562 หจก.ม.นรากลการ 8/1/2563 1/2563 บ.ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด 15/1/2563 4/2563 นายเปาะอาเด๊ะ เจ๊ะมะ 23/1/2563 5/2563 นายสุพร  ซ้ายเส้ง 28/1/2563 6/2563 บ. ซีทภูเก็ต  จำกัด 3/2/2563 8/2563 บ. ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด 4/2/2563 9/2563 บ.ทริปเปิล เค กรุ๊ป จำกัด 4/2/2563  8 /2563 บ.ทริปเปิล เค กรุ๊ป จำกัด 11/2/2563  7/2563 บ. ต้นเกษตร 12/2/2563 13/2563 หจก. เพื่อนเกษตรปัตตานี 12/2/2563 14/2563 หจก. ทักษิณ อินโฟเทค 13/2/2563 12/2563 หจก. ทักษิณ อินโฟเทค 13/2/2563 15/2563 นายเปาะอาเด๊ะ  เจ๊ะมะ 13/2/2563 17/2563 อู่ รุ่งเจริญ 17/2/2563 20/2563 วาริช การประมง 18/2/2563 10/2563 หจก.ตากใบวู้ดเฟอร์นิช 19/2/2563 16/2563 หจก. ทักษิณอินโฟเทค นราธิวาส  21/2/2563 21/2563 หจก. ทักษิณอินโฟเทค นราธิวาส 21/2/2563 27/2563 บ. ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด 21/2/2563 26/2563 นายสุพร ซ้ายเส้ง 21/2/2563 24/2563 ร้าน บ้านกระจก 21/2/2563 28/2563 ร้าน แดงพานิช 24/2/2563 30/2563 ร้านลาภาพงศ์ 24/2/2563 29/2563 ร้าน รานินทร์ทีวี 25/2/2563 23/2563 หจก. ม.นรากลการ 25/2/2563 31/2563 นายเปาะอาเด๊ะ เจ๊ะมะ 3/3/2563 33/2563 ร้าน ส.วัสดุก่อสร้าง 3/3/2563 34/2563