ประชาสัมพันธ์ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลมีบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารตั้งอยู่ภายในอาคารสำนักงาน มีห้องสมุดให้บริการค้นคว้าข้อมูลข่าวสารต่างๆ 

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน.. (2,191)  การอนุบาลปลากะพงขาว.. (1,432) แนวทางการอนุรักษ์ม้าน้ำของประเทศไทย.. (1,379) สาหร่ายพวงองุ่นที่ประมงชายฝั่งนราธิวาส.. (1,320) โครงสร้างและอัตรากำลัง.. (1,318) แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ .. (1,169) การสร้างความรู้ความเข้ากับประชาชน.. (1,079) วิสัยทัศน์และพันธกิจ.. (1,075) หน้าที่รับผิดชอบ.. (1,068) โครงการ/แผนงาน ปี 2564.. (947) “วางซั้งกอ” สร้างบ้านให้ปลาในคลองตากใบ.. (942) การประเมินผลปฏิบัติราชการ.. (911) จัดซื้อจัดจ้าง(หจก.เอส พี เพนทาเทค)28 พ.ค.61.. (848) การลดต้นทุนการอนุบาลลูกปลากะพงขาวในบ่อดิน.. (846) งบทดลอง พ.ค.61.. (828) ปัญหาและแนวทางในการควบคุมระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบน้ำหมุนเวียน.. (787) สภาวะแวดล้อมในแหล่งน้ำธรรมชาติสายหลักของจังหวัดนราธิวาส.. (755) คุณภาพน้ำในจังหวัดนราธิวาส.. (739) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ.. (733) ราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (722)