ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลมีบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารตั้งอยู่ภายในอาคารสำนักงาน มีห้องสมุดให้บริการค้นคว้าข้อมูลข่าวสารต่างๆ