ข้อเสนองานวิจัยปีงบประมาณ 2560


ข้อเสนองานวิจัยปีงบประมาณ 2560 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

ข้อเสนองานวิจัยประจำปี 2560

หน่วยงาน  ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำชุมพร

 

ชื่อเรื่อง

รายชื่อผู้วิจัย

จำนวนเงินงบประมาณ

ระยะเวลาดำเนินการ

สถานะ

หมายเหตุ

1. การปรับปรุงพันธุ์ปลาสลิดโดยการคัดเลือกแบบหมู่ (Genetic Improvement of Snake Skinned Gourami, Trichogaster pectoralis (Regan) by Mass Selection)

1. นางสาวเมตตา  ทิพย์บรรพต

2. นายสง่า  ลีสง่า

3. นายสุชาติ  จุลอดุง

4. นางสาวชมพูนุช  มรรคทรัพย์

5. นายชัยติศักดิ์  บริบูรณ์

 

120,000 บาท

1 ตุลาคม 2556 -
30 กันยายน 2561

อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูล

สร้างประชากรปลาสลิดรุ่น P0

2. การปรับปรุงพันธุ์กบนา เพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโต ด้วยวิธีการคัดเลือกภายในครอบครัว   (Genetic Improvement of  frog (Rana  rugulosa  Wiegmann) by  within – family selection

1. นายสุชาติ  จุลอดุง

2. นางสาวมลฤดี  โพธิ์ประดิษฐ์

3. นายสง่า  ลีสง่า

4. นางสาวเมตตา  ทิพย์บรรพต

5. นางสาวชมพูนุช  มรรคทรัพย์

 

131,480 บาท

1 ตุลาคม 2557 -
30 กันยายน 2560

อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูล

สร้างประชากรกบนารุ่น F2