บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำชุมพร
นายสุชาติ จุลอดุง

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำชุมพร
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    


นางสาวมลฤดี โพธิ์ประดิษฐ์

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(ข้าราชการ)
    
นายวีระ สาครขำ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(ข้าราชการ)
    
นางสาววาสนา สระทองล้อม

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(ข้าราชการ)
    
นางสาวชมพูนุช มรรคทรัพย์

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
(ข้าราชการ)
    
นางสาวพาวิณีย์ กุยุคำ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(ข้าราชการ)
    


นางปรียา โกเมนไปรรินทร์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายศิรวิทย์ บัณฑิตตานุวงศ์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายไพฑูรย์ ซังธาดา

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางจงดี บุญชะตา

เจ้าพนักงานธุรการ
(พนักงานราชการ)
    
นายโสภณ แพวงษ์จีน

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายบุญลือ สงประหยัด

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสุรีพันธ์ ศรีสุภากร

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางจินตนา ทวยนาค

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายนิรัญ กาศพิรุณ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสมพงค์ โกเมศ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายทรงพล ยังสวัสดิ์

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายเอกพงศ์ จุ้ยจู่เอี้ยม

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายพะนม ทวยนาค

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวสมร ชัยสงคราม

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายจักรกริช ทองมาก

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวหทัยกาญจน์ เอียดสุวรรณ

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(ลูกจ้างชั่วคราว เงินทุนหมุนเวียนฯ)
    
นายเอกภพ แสงเขียว

พนักงานขับรถยนต์
(ลูกจ้างชั่วคราว เงินทุนหมุนเวียนฯ)
    
นายไชยวัฒน์ สุขเกตุ

คนงานประมง
(ลูกจ้างชั่วคราว เงินทุนหมุนเวียนฯ)
    
นางสาวศศิชา ทรรพกาญจน์

คนงานประมง
(ลูกจ้างชั่วคราว เงินทุนหมุนเวียนฯ)
    
นายพะเยาว์ ยังสวัสดิ์

คนงานประมง
(ลูกจ้างชั่วคราว งบเงินทุนวิจัยฯ)
    


นางสุพรรษา ม่วงใหม

แม่บ้าน
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายบุญเจือ กองแก้ว

พนักงานรักษาความปลอดภัย
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายทวี แสงสง่า

พนักงานรักษาความปลอดภัย
(จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำชุมพร

 12/35 หมู่ 8 บ้านทุ่งหงษ์ ตำบลทุ่งคา อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร 86100