บุคลากร ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำชุมพร

นายสุชาติ จุลอดุง

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำชุมพร
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    


นางสาวมลฤดี โพธิ์ประดิษฐ์

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(ข้าราชการ)
    
นายวีระ สาครขำ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(ข้าราชการ)
    
นางสาววาสนา สระทองล้อม

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(ข้าราชการ)
    
นางสาวชมพูนุช มรรคทรัพย์

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
(ข้าราชการ)
    
นางสาวพาวิณีย์ กุยุคำ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(ข้าราชการ)
    
นายสุทัศน์ ปุยอรุณ

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ช.2
(ลูกจ้างประจำ)
    


นางปรียา โกเมนไปรรินทร์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายจักรกริช ทองมาก

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายไพฑูรย์ ซังธาดา

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางจงดี บุญชะตา

เจ้าพนักงานธุรการ
(พนักงานราชการ)
    
นายโสภณ แพวงษ์จีน

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายบุญลือ สงประหยัด

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสุรีพันธ์ ศรีสุภากร

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางจินตนา ทวยนาค

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายนิรัญ กาศพิรุณ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสมพงค์ โกเมศ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายทรงพล ยังสวัสดิ์

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายเอกพงศ์ จุ้ยจู่เอี้ยม

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายพะนม ทวยนาค

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวสมร ชัยสงคราม

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายทรงศักดิ์ ปัญจมณี

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวหทัยกาญจน์ เอียดสุวรรณ

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(ลูกจ้างชั่วคราว เงินทุนหมุนเวียนฯ)
    
นายธันว์ ชัยฤทธิ์

พนักงานขับรถยนต์
(ลูกจ้างชั่วคราว เงินทุนหมุนเวียนฯ)
    
นายไชยวัฒน์ สุขเกตุ

คนงานประมง
(ลูกจ้างชั่วคราว เงินทุนหมุนเวียนฯ)
    
นางสาวศศิชา ทรรพกาญจน์

คนงานประมง
(ลูกจ้างชั่วคราว เงินทุนหมุนเวียนฯ)
    


นางสุพรรษา ม่วงใหม

พนักงานรักษาความสะอาด
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายศุภชัย พรบุญ

พนักงานรักษาความปลอดภัย
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายทวี แสงสง่า

พนักงานรักษาความปลอดภัย
(จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำชุมพร

 12/35 หมู่ 8 บ้านทุ่งหงษ์ ตำบลทุ่งคา อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร 86100    genetic.chumphon@gmail.com   077-510-310   077-510-311   แฟนเพจ