วิสัยทัศน์ 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วิสัยทัศน์

                  เป็นศูนย์วิจัยหลักด้านพันธุกรรมสัตว์น้ำในภาคใต้  เพื่อพัฒนาและผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจืดดี ที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์

                  เป็นศูนย์วิจัยหลักด้านพันธุกรรมสัตว์น้ำในภาคใต้  เพื่อพัฒนาและผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจืดดี ที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืน