การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการ รอบการประเมินที่ 2/2563


การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการ รอบการประเมินที่ 2/2563 

 เจ้าหน้าที่  ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน


1.นายไกรสร ระศรี ตำแหน่งนักวิชาการประมงชำนาญการ

2. นายเดชณรงค์ โพธิ์ศรีตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ

3.นางอภิรดี เสือพันธ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน