การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการ รอบการประเมินที่ 1/2566


การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการ รอบการประเมินที่ 1/2566 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการ รอบการประเมินที่ 1/2566

1.นางสาวจิระภา โพธิ์ศรี ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ

2.นายไกรสร ระศรี ตำแหน่งนักวิชาการประมงชำนาญการ

3. นายเดชณรงค์ โพธิ์ศรีตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ

4.นางอภิรดี เสือพันธ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

5.นายรัชนีพร ศรีชุม เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน