การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการ 2/2565 


การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการ รอบการประเมินที่ 2/2565

1.นางสาวจิระภา โพธิ์ศรี ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ

2.นายไกรสร ระศรี ตำแหน่งนักวิชาการประมงชำนาญการ

3. นายเดชณรงค์ โพธิ์ศรีตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ

4.นางอภิรดี เสือพันธ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

5.นายประภัทร์ ทองดี เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน