คู่มือการยื่นคำขอการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการมาตรฐานสินค้าเกษตร (E-book)


คู่มือการยื่นคำขอการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการมาตรฐานสินค้าเกษตร (E-book)  


กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น (กมป.)
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง คู่มือการยื่นคำขอการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
สำหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการมาตรฐานสินค้าเกษตร  (E-book)  ตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
ในประเด็นการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตร เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
 
โดยสามารถดาวน์โหลดและสืบค้นข้อมูลได้จากหน้าเว็บไซต์ กมป. 
http://www.fisheries.go.th/thacert/index.php/announce/249-user-guide-for-farmer-2018 
หรือประสานงานขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต กมป. 
เบอร์โทร 0 2579 8710 และ 0 2562 0600 ต่อ 14512 หรือ 14518