การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการ รอบการประเมินที่ 1/2563


การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการ รอบการประเมินที่ 1/2563 


1.นายไกรสร ระศรี ตำแหน่งนักวิชาการประมงชำนาญการ

2. นายเดชณรงค์ โพธิ์ศรีตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ

3.นางอภิรดี เสือพันธ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน