1. จำนวน ทบ.1/พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค