14. จำนวนศูนย์เรียนรู้ (หลัก/เครือข่าย)


14. จำนวนศูนย์เรียนรู้ (หลัก/เครือข่าย)