">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

 • จำนวนแหล่งน้ำในจังหวัดชลบุรี

 • [2022-04-05] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565.) [2021-08-10] สรุปข้อมูลแปลงใหญ่ จังหวัดชลบุรี ปี 2564 [2021-08-09] เกษตรทฤษฎีใหม่ [2021-08-09] ข้อมูล 1 ตำบล [2021-08-04] ข้อมูลฟาร์มที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2564 [2021-08-03] สรุปข้อมูลหนังสือรับรองการแจ้งประกอบกิจการ ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2564 [2021-08-03] รายชื่อศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2564 [2021-08-03] สรุปข้อมูลหนังสือรับรองการแจ้งประกอบกิจการ ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2564 [2021-08-03] ข้อมูลการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) ปีงบประมาณ 2564 [2021-08-03] ข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ สอ.3/สอ.4 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

  จำนวนแหล่งน้ำในจังหวัดชลบุรี 

   คลังความรู้  ความรู้ด้านการประมง


  จังหวัดชลบุรีมีอ่างเก็บน้ำทั้งสิ้น 13 แห่ง สามารถแบ่งตามอำเภอได้ ดังนี้ 

  อำเภอศรีราชา

  อ่างเก็บน้ำบางพระ ตั้งอยู่ใน ตบางพระ อำเภอศรีราชา

  อ่างเก็บน้ำหนองค้อ ตั้งอยู่ในตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา

  อ่างเก็บน้ำหนองกลางดง ต.บึง อ.ศรีราชา

  อ่างเก็บน้ำห้วยสะพาน ต.บึง อ.ศรีราชา

  อำเภอบางละมุง

  อ่างเก็บน้ำมาบประชัน ต.โป่ง อ.บางละมุง

  อ่างเก็บน้ำชากนอก ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง

  อ่างเก็บน้ำห้วยขุนจิต อยู่ในตำบลตะเคียนเตี้ย  อำเภอบางละมุง

  อ่างเก็บน้ำมาบฟักทอง 1 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง

  อ่างเก็บน้ำมาบฟักทอง 2 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง

  อำเภอบ้านบึง

  อ่างเก็บน้ำบ้านบึงขยาย(หนองน้ำเขียว) ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง

  อำเภอเกาะจันทร์      

  อ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์

  อำเภอสัตหีบ

  อ่างเก็บน้ำห้วยตู้ 1 หรืออ่างห้วยตู้ล่าง ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ

  อ่างเก็บน้ำห้วยตู้ 2 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ