ใบรับรองแพทย์ ที่กพ.รับรองใช้ในการสมัครสอบแข่งขัน


ใบรับรองแพทย์ ที่กพ.รับรองใช้ในการสมัครสอบแข่งขัน  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  รับสมัครงาน


สามารถปริ้นและนำให้คลินิก หรือสถานพยาบาลเป็นผู้ตรวจรับรอง