ITA สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี


[2023-05-18] รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมปร.. [2023-03-13] การรับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน.. [2023-03-08] ITA สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี.. [2023-03-02] NO GIFT POLICY.. [2023-02-21] วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day).. [2023-02-21] การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจำจังหวัดสิงห์บุรี.. [2023-02-17] ลงพื้นที่ติดตามการเชื่อมโยงด้านการตลาด ระหว่างกลุ่มผู้เลี้ยงปลาช่อนแม่.. [2023-02-15] วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day).. [2023-02-02] แจ้งช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เพื่อการรับส่งข้อมูลข่าวสาร.. [2023-01-23] ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายแบบเบ็ดเสร็จด้านการประมง จังหวัดสิงห์บ.. อ่านทั้งหมด 

ITA สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้ารับการอบรม เข้าร่วมโครงการ การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐชนิดหนึ่ง โดยเป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิด เปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสุขภาพองค์กรประจำปี เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้ทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรม และความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐ สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างดียิ่งขึ้น อีกทั้งการประเมิน ITA ยังถือว่ามีความสำคัญในการสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ได้กำหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดให้หน่วยงานภาครัฐผ่านเกณฑ์ (๘๕ คะแนนขึ้นไป) จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ และเหตุผลของการประเมิน ITA ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนเพื่อรักษามาตรฐานและยกระดับคะแนนการประเมิน ITA ให้สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ณ อาคารจัดเลี้ยงจุฑามาศ ภัตตาคารไพบูลย์ไก่ย่าง อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ในการนี้ นายอำพร ศักดิ์เศรษฐ ประมงจังหวัดสิงห์บุรี และนางสาวสุวิมล อนุรักษา หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมโครงการด้วย