แจ้งช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เพื่อการรับส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการ


[2023-03-13] การรับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน.. [2023-03-08] ITA สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี.. [2023-03-02] NO GIFT POLICY.. [2023-02-21] วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day).. [2023-02-21] การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจำจังหวัดสิงห์บุรี.. [2023-02-17] ลงพื้นที่ติดตามการเชื่อมโยงด้านการตลาด ระหว่างกลุ่มผู้เลี้ยงปลาช่อนแม่.. [2023-02-15] วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day).. [2023-02-02] แจ้งช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เพื่อการรับส่งข้อมูลข่าวสาร.. [2023-01-23] ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายแบบเบ็ดเสร็จด้านการประมง จังหวัดสิงห์บ.. [2023-01-23] ประชุมติดตามแผน-ผลการดำเนินงานของสำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี งบประมา.. อ่านทั้งหมด 

แจ้งช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เพื่อการรับส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี  เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ.2566

 
   

โดยที่มาตรา 10 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ.2565 บัญญัติให้บรรดาคำขออนุญาตหรือการติดต่อใด ๆ ที่ประชาชนส่งหรือมีถึงหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานของรัฐประกาศกำหนดให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นได้รับตามวันและเวลาที่คำขออนุญาตหรือการติดต่อนั้นได้เข้าสู่ระบบสมควรกำหนดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนใช้ในการยื่นคำขอหรือติดต่อสำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรีโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน รวมทั้งเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 ประมงจังหวัดสิงห์บุรี ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

                   ข้อ 1 ให้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อไปนี้ เป็นช่องทางสำหรับประชาชนยื่นคำขอหรือติดต่อสำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี หรือ ประมงจังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

                   (1) เว็บไซต์สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี https://www4.fisheries.go.th/fpo-singburi

                   (2) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ fpo_singburi@fisheries.go.th

                   ข้อ 2 ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอหรือติดตามมาทางช่องทางตามข้อ 1 ประสงค์จะสอบถามหรือขอรับคำยืนยันจากสำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี ว่าได้รับคำขอหรือการติดต่อแล้วให้สอบถาม ในวันและเวลาราชการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 3650 7184

                   ข้อ 3 ประชาชนอาจใช้วิธีการบันทึกภาพจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นหลักฐานเบื้องต้นว่าได้มีการยื่นคำขอหรือติดต่อ สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี หรือ ประมงจังหวัดสิงห์บุรี ทางช่องทางตามข้อ 1 แล้ว ก็ได้