วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสิงห์บุรี


[2023-03-13] การรับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน.. [2023-03-08] ITA สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี.. [2023-03-02] NO GIFT POLICY.. [2023-02-21] วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day).. [2023-02-21] การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจำจังหวัดสิงห์บุรี.. [2023-02-17] ลงพื้นที่ติดตามการเชื่อมโยงด้านการตลาด ระหว่างกลุ่มผู้เลี้ยงปลาช่อนแม่.. [2023-02-15] วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day).. [2023-02-02] แจ้งช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เพื่อการรับส่งข้อมูลข่าวสาร.. [2023-01-23] ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายแบบเบ็ดเสร็จด้านการประมง จังหวัดสิงห์บ.. [2023-01-23] ประชุมติดตามแผน-ผลการดำเนินงานของสำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี งบประมา.. อ่านทั้งหมด 

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสิงห์บุรี 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30 น. นายอำพร ศักดิ์เศรษฐ ประมงจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมงาน วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสิงห์บุรี ณ ห้องประชุม ขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ภายในงานมีการมอบประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมนคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในระดับ AA (95 คะแนนขึ้นไป) และร่วมแสดงพลังต่อต้านทุจริตโดยการแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านทุจริตวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30 น. นายอำพร ศักดิ์เศรษฐ ประมงจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมงาน วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสิงห์บุรี ณ ห้องประชุม ขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ภายในงานมีการมอบประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมนคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในระดับ AA (95 คะแนนขึ้นไป) และร่วมแสดงพลังต่อต้านทุจริตโดยการแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านทุจริต