[2023-03-13] การรับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน.. [2023-03-08] ITA สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี.. [2023-03-02] NO GIFT POLICY.. [2023-02-21] วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day).. [2023-02-21] การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจำจังหวัดสิงห์บุรี.. [2023-02-17] ลงพื้นที่ติดตามการเชื่อมโยงด้านการตลาด ระหว่างกลุ่มผู้เลี้ยงปลาช่อนแม่.. [2023-02-15] วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day).. [2023-02-02] แจ้งช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เพื่อการรับส่งข้อมูลข่าวสาร.. [2023-01-23] ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายแบบเบ็ดเสร็จด้านการประมง จังหวัดสิงห์บ.. [2023-01-23] ประชุมติดตามแผน-ผลการดำเนินงานของสำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี งบประมา.. อ่านทั้งหมด 

Fisherman Market @ Singburi 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันศุกร์ที 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.

          นายชัยชาญสิทธิ  วิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย นายสัมฤทธิ์  กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นายสมชาย  ลีล้าน้อย รองผุ้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
นายอำพร  ศักดิ์เศรษฐ ประมงจังหวัดสิงห์บุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเปิดร้าน Fisherman Market @ Singburi จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านพัฒนาบ้านแม่ลา ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์น้ำทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ ณ ตลาดนัดศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวประมงในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากการทำประมงพื้นบ้านของกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านทุกจังหวัดในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบาย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายเร่งด่วน ที่มอบหมายให้กรมประมงดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรชาวประมงในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากการทำประมงพื้นบ้านของกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านทุกจังหวัดในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)