[2023-03-13] การรับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน.. [2023-03-08] ITA สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี.. [2023-03-02] NO GIFT POLICY.. [2023-02-21] วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day).. [2023-02-21] การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจำจังหวัดสิงห์บุรี.. [2023-02-17] ลงพื้นที่ติดตามการเชื่อมโยงด้านการตลาด ระหว่างกลุ่มผู้เลี้ยงปลาช่อนแม่.. [2023-02-15] วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day).. [2023-02-02] แจ้งช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เพื่อการรับส่งข้อมูลข่าวสาร.. [2023-01-23] ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายแบบเบ็ดเสร็จด้านการประมง จังหวัดสิงห์บ.. [2023-01-23] ประชุมติดตามแผน-ผลการดำเนินงานของสำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี งบประมา.. อ่านทั้งหมด 

Fisherman Shop @ Singburi 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


            วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายเร่งด่วนที่มอบหมายให้กรมประมงดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรชาวประมงในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากการทำประมงพื้นบ้านของกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านทุกจังหวัดในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยโครงการดังกล่าว กรมประมงมีกำหนดการเปิดร้าน Fisherman Shop @ Bang Khen ณ กรมประมง (ส่วนกลางบางเขน) และ Fisherman Shop ในระดับภูมิภาคทั่วประเทศ
            สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมเปิดร้าน Fisherman Shop @ Singburi ณ ร้านบัวงาม ตลาดชุมชนวัดตราชู ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และร่วมพิธีเปิดออนไลน์พร้อมกันทั่วประเทศในวันดังกล่าว