ประมงอำเภอสิรินธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ลงพื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการประมง องเกษตรกรที่เข้าร่วมตัวชี้วัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรประจำปีงบประมาณ 2564

มอบปัจจัยการผลิตโครงการศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเก.. [2021-03-05 ] ประมงอำเภอเขื่องใน รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี ร่วมประช.. [2021-03-05 ] การร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการใช้งานแอปพลิเคชั่น "นิล 4... [2021-03-05 ] หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดอ.. [2021-03-05 ] การมอบปัจจัยการผลิตโครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสิ.. [2021-03-05 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์  ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2021-03-05 ] การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประมงอำเภอพิบูลมังสาหารเรื่อง การปรับปรุง.. [2021-03-05 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร มอบใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่สาธา.. [2021-03-05 ] ประมงอำเภอสิรินธร  ร่วมประชุม?กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ.. [2021-03-05 ] ประมงอำเภอโพธิ์ทำการสำรวจตลาดสินค้าสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง ประจำเดือน.. [2021-03-05 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอสิรินธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ลงพื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการประมง องเกษตรกรที่เข้าร่วมตัวชี้วัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรประจำปีงบประมาณ 2564 

 เผยเเพร่: 2021-03-05  |  อ่าน: 62 ครั้ง

 

วันนี้ (19 มกราคม 2564) นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ลงพื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการประมง  และทดสอบองค์ความรู้เกษตรกร post test ตามแบบทดสอบตัวชี้วัดคุณภาพ ของเกษตรกรที่เข้าร่วมตัวชี้วัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรประจำปีงบประมาณ 2564 พบว่าเกษตรกรมีความเข้าใจในองค์ความรู้ที่เจ้าหน้าที่ถ่ายทอด และสามารถทำแบบทดสอบได้เกินมาตรฐานตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80