การร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน Application line เรื่อง วิธีการและขั้นตอนการต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงในระบบ Fisheries Map

มอบปัจจัยการผลิตโครงการศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเก.. [2021-03-05 ] ประมงอำเภอเขื่องใน รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี ร่วมประช.. [2021-03-05 ] การร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการใช้งานแอปพลิเคชั่น "นิล 4... [2021-03-05 ] หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดอ.. [2021-03-05 ] การมอบปัจจัยการผลิตโครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสิ.. [2021-03-05 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์  ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2021-03-05 ] การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประมงอำเภอพิบูลมังสาหารเรื่อง การปรับปรุง.. [2021-03-05 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร มอบใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่สาธา.. [2021-03-05 ] ประมงอำเภอสิรินธร  ร่วมประชุม?กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ.. [2021-03-05 ] ประมงอำเภอโพธิ์ทำการสำรวจตลาดสินค้าสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง ประจำเดือน.. [2021-03-05 ]
อ่านทั้งหมด 

การร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน Application line เรื่อง วิธีการและขั้นตอนการต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงในระบบ Fisheries Map 

 เผยเเพร่: 2021-03-05  |  อ่าน: 46 ครั้ง

 

วันที่ 18 มกราคม 2564  นางสาวศิริรัตน์ อุทัยวัฒน์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และนายบัญญัติ ใฝ่จิต ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน Application line เรื่อง วิธีการและขั้นตอนการต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงในระบบ Fisheries Map เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม  หาก ค.ร.ม. มีมติให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ระบาดระลอกใหม่ และรักษาสถานะทางทะเบียนของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ