การประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานี(ก.ช.ภ.จ.อบ.) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี

มอบปัจจัยการผลิตโครงการศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเก.. [2021-03-05 ] ประมงอำเภอเขื่องใน รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี ร่วมประช.. [2021-03-05 ] การร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการใช้งานแอปพลิเคชั่น "นิล 4... [2021-03-05 ] หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดอ.. [2021-03-05 ] การมอบปัจจัยการผลิตโครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสิ.. [2021-03-05 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์  ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2021-03-05 ] การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประมงอำเภอพิบูลมังสาหารเรื่อง การปรับปรุง.. [2021-03-05 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร มอบใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่สาธา.. [2021-03-05 ] ประมงอำเภอสิรินธร  ร่วมประชุม?กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ.. [2021-03-05 ] ประมงอำเภอโพธิ์ทำการสำรวจตลาดสินค้าสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง ประจำเดือน.. [2021-03-05 ]
อ่านทั้งหมด 

การประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานี(ก.ช.ภ.จ.อบ.) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2021-03-05  |  อ่าน: 70 ครั้ง

 

วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 14.30 น. นายประสิทธิ์ ส่งสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยนางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานี(ก.ช.ภ.จ.อบ.) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร ที่ได้รับผลกระทบจากพายุ “โมลาเบ” ทำให้เกิดวาตภัยพัดกระเลี้ยงปลาเสียหายเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 จำนวน 27 ราย วงเงินขอรับความช่วยเหลือ 286,160 บาท
โดยที่ประชุมมีมติให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ด้านการดำรงชีพ ตามข้อ 5.1.11 ค่าเครื่องมือประกอบอาชีพ และหรือเงินทุนสำหรับประสบภัยพิบัติที่เป็นอาชีพหลักหาเลี้ยงครอบครัวของผู้ประสบภัยพิบัติเท่าที่จ่ายจริงครอบครัวละไม่เกิน 11,400 บาท จำนวน 27 ราย วงเงินช่วยเหลือ 282,160 บาท และให้ปภ.จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง ตามระเบียบฯ ต่อไป