หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินของคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดเคลื่อนที่ บริการประชาชน ณ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม ตำบลแก้งเหน.. [2021-01-21 ] การลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทุ่งเดิ่น จำกัด ตั้ง.. [2021-01-21 ] ประมงอำเภอสิรินธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประ.. [2021-01-19 ] การร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน Application line เรื่อง วิธีการและขั้นตอ.. [2021-01-19 ] การประชุมคณะทำงานปฎิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตร .. [2021-01-19 ] การชี้แจง ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนการกรอกข้อมูลในระบบ  Fisheries map.. [2021-01-19 ] การประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558.. [2021-01-19 ] ประมงอำเภอเขมราฐ  ได้ดำเนินการตรวจสอบเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้ในพื้นที่อำ.. [2021-01-15 ] ประมงอำเภอศรีเมืองใหม่  ติดตาม เยี่ยมเยียน และนัดหมายเกษตรกร ที่เข้าร่.. [2021-01-15 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล ผู้รับผิดชอบงานด้านการประมงอำเภอดอนมดแดง ออกตรวจ.. [2021-01-15 ]
อ่านทั้งหมด 

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินของคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  

 เผยเเพร่: 2021-01-15  |  อ่าน: 84 ครั้ง

 

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นางเพชรรัตน์ สมเสนาะ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินของคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยพลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์  ประธานกรรมาธิการ และนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมและกล่าวต้อนรับคณะกรรมาธิการ โดยมีประเด็นปฏิรูปทั้งหมด 6 ประเด็น ดังนี้ 1.บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน 2. ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล 3. โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็วและระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง 4. กำลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูง พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 5.ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้างและรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐได้ และ 6. การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน ในส่วนนี้สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี เป็นตัวแทนนำเสนอในประเด็นนี้ด้วย