หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมเปิดตรวจ เรื่อง การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

การประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 10/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานประม.. [2020-11-27 ] หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมการติดตา.. [2020-11-27 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ปูฟาง นอนนา ชมดาว เผาข้า.. [2020-11-27 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ดำเนินการสำรวจผลผลิตสัตว์น้ำที่ได้จากการเพาะเล.. [2020-11-27 ] ประมงอำเภอศรีเมืองใหม่ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวสืบสานประเพณี.. [2020-11-27 ] ประมงอำเภอศรีเมืองใหม่ ดำเนินการ ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง ทบ.3 และสำรว.. [2020-11-25 ] กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด.. [2020-11-25 ] การประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน.. [2020-11-25 ] ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ทำการสำรวจตลาดสินค้าสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง ณ ตลาด.. [2020-11-25 ] ประมงอำเภอสิรินธร ดำเนินการสำรวจตลาดขายสินค้าสัตว์น้ำที่ได้จากการเพาะ.. [2020-11-25 ]
อ่านทั้งหมด 

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมเปิดตรวจ เรื่อง การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 เผยเเพร่: 2020-11-25  |  อ่าน: 90 ครั้ง

 

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางเพชรรัตน์ สมเสนาะ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมเปิดตรวจ เรื่อง การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิ พืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์และประมง ด้วยอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยกลุ่มตรวจสอบการดำเนินงาน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี มีประเด็นคำถามที่สำคัญ ดังนี้
1.ขอทราบความสำคัญ วิธีการจัดทำและการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์การเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิ พืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์และประมงฯ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ
2.ขอทราบผลการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ว่าเป็นไปตามเป้าประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดที่กำหนดหรือไม่ อย่างไร รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ
3. ขอทราบผลการดำเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ทุกโครงการ ว่ามีความคืบหน้าอย่างไร มีความล่าช้า เป็นไปตามเป้าหมาย ตัวชี้วัดที่กำหนด มีการใช้ประโยขน์ มีการบริหารจัดการหลังโครงการแล้วเสร็จอย่างไร รวมทั้งมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ
4.ขอทราบผลการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ และโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ ว่าดำเนินการ หรือไม่ อย่างไร รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ 
โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันชี้แจงตามประเด็นปัญหาดังกล่าวข้างต้น