หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมเปิดตรวจ เรื่อง การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประมงอำเภอเดชอุดม รับผิดชอบงานด้านการประมงอำเภอทุ่งศรีอุดม ได้ปฏิบัติ.. [2021-05-07 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ปฎิบัติงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อ.พิบูลมังสาห.. [2021-05-07 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอน้ำยืน จั.. [2021-05-06 ] การกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน.. [2021-05-06 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงา.. [2021-05-06 ] ระมงอำเภอเขื่องใน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี .. [2021-05-06 ] ผลการดำเนินงานกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม.. [2021-05-05 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเ.. [2021-05-05 ] ประมงอำเภอเขมราฐ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่.. [2021-05-05 ] ประมงอำเภอม่วงสามสิบ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอม่วงสามสิบปร.. [2021-05-05 ]
อ่านทั้งหมด 

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมเปิดตรวจ เรื่อง การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 เผยเเพร่: 2021-05-05  |  อ่าน: 180 ครั้ง

 

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางเพชรรัตน์ สมเสนาะ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมเปิดตรวจ เรื่อง การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิ พืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์และประมง ด้วยอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยกลุ่มตรวจสอบการดำเนินงาน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี มีประเด็นคำถามที่สำคัญ ดังนี้
1.ขอทราบความสำคัญ วิธีการจัดทำและการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์การเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิ พืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์และประมงฯ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ
2.ขอทราบผลการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ว่าเป็นไปตามเป้าประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดที่กำหนดหรือไม่ อย่างไร รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ
3. ขอทราบผลการดำเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ทุกโครงการ ว่ามีความคืบหน้าอย่างไร มีความล่าช้า เป็นไปตามเป้าหมาย ตัวชี้วัดที่กำหนด มีการใช้ประโยขน์ มีการบริหารจัดการหลังโครงการแล้วเสร็จอย่างไร รวมทั้งมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ
4.ขอทราบผลการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ และโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ ว่าดำเนินการ หรือไม่ อย่างไร รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ 
โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันชี้แจงตามประเด็นปัญหาดังกล่าวข้างต้น