ประมงอำเภอตระการพืชผล ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart farmer) ปี 2563

ประมงอำเภอวารินชำราบ ให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตรกรผู้ป.. [2020-09-18 ] การลงพื้นที่ตรวจติดตาม เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทร.. [2020-09-18 ] การอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยเพิ่มกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวส.. [2020-09-18 ] แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตวืน้ำเตรียมรับสถานการณ์ พายุระดับ 3 (โ.. [2020-09-18 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาร ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กล.. [2020-09-16 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ออกติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาส่งเสริมทางเลือ.. [2020-09-16 ] การประชุมขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงาน ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรร.. [2020-09-16 ] งานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันประมงแห่งชาติ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำ.. [2020-09-15 ] ประมงอำเภอเดชอุดม ดำเนินการสำรวจข้อมูล ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน.. [2020-09-14 ] โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้อาชีพเลี้ยงปลาแก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลโพนง.. [2020-09-12 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอตระการพืชผล ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart farmer) ปี 2563 

 เผยเเพร่: 2020-09-12  |  อ่าน: 38 ครั้ง

 


วันที่ 10 สิงหาคม 2563 
น.ส.ปวริศา  บุตรนามท้าว
ประมงอำเภอตระการพืชผล ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart farmer) ปี 2563  พร้อมทั้งถอดบทเรียน Smart farmer ต้นแบบ รายนายโชค วงษ์ใหญ่  
เลขที่ 107 ม.1 ต.สะพือ อ.ตระการพืชผล 
โดยเกษตรกร ได้ดำเนินกิจกรรม เลี้ยงกบในกระชังบก เลี้ยงปลานิล และ เลี้ยงปลาหมอชุมพร ในรอบปีที่ผ่านมา มีรายได้จากการประกอบอาชีพประมง 74,000 บาท