ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมออกหน่วยให้บริการโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ร่วมใจสู้ภัยโควิต - 19 ณ ศาลากลางบ้านบูรพารุ่งเรือง ต.ยางใหญ่ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

ประมงอำเภอวารินชำราบ ให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตรกรผู้ป.. [2020-09-18 ] การลงพื้นที่ตรวจติดตาม เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทร.. [2020-09-18 ] การอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยเพิ่มกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวส.. [2020-09-18 ] แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตวืน้ำเตรียมรับสถานการณ์ พายุระดับ 3 (โ.. [2020-09-18 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาร ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กล.. [2020-09-16 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ออกติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาส่งเสริมทางเลือ.. [2020-09-16 ] การประชุมขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงาน ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรร.. [2020-09-16 ] งานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันประมงแห่งชาติ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำ.. [2020-09-15 ] ประมงอำเภอเดชอุดม ดำเนินการสำรวจข้อมูล ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน.. [2020-09-14 ] โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้อาชีพเลี้ยงปลาแก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลโพนง.. [2020-09-12 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมออกหน่วยให้บริการโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ร่วมใจสู้ภัยโควิต - 19 ณ ศาลากลางบ้านบูรพารุ่งเรือง ต.ยางใหญ่ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2020-09-12  |  อ่าน: 58 ครั้ง

 

 เวลา 08.30-12.00 น. นางสุภาพร  วัฒนสิทธิ์  ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมออกหน่วยให้บริการโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ร่วมใจสู้ภัยโควิต - 19 ณ ศาลากลางบ้านบูรพารุ่งเรือง ต.ยางใหญ่ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี  ซึ่งสำนักงานประมงอำเภอน้ำยืนได้ประชาสัมพันธ์และให้บริการดังนี้  
        1. ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมประมง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่อมือ วิธีการทำการประมงและเงือนไขในการทำการประมง พ.ศ. 2563 
        2.ให้บริการรับคำขอการขึันทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แจกเอกสารและให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ
        3.แจ้งความก้าวหน้าผลการดำเนิน โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน(ปล่อยกุ้งก้ามกราม)ในพื้นที่ ต.ยางใหญ่ จำนวน 2 แห่ง