ประมงอำเภอบุณฑริกรับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอทุ่งศรีอุดม มอบปลากินพืชให้แก่เกษตรกรตามโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร  กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ปี 2563

เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระ.. [2021-01-26 ] การมอบใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณ.. [2021-01-26 ] การมอบใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณ.. [2021-01-26 ] การประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาต.. [2021-01-26 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลฯ แจ้งแนวทางการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและล.. [2021-01-26 ] ประมงอำเภอสิรินธร จัดเตรียมสถานที่มอบใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้.. [2021-01-26 ] การประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายแปงใหญ่และศูนย์เรี.. [2021-01-26 ] กิจกรรมบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ (ECOSYSTEM APPROACH TO FISHERI.. [2021-01-26 ] โครงการอบรมเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี พ.ศ. 2564 และบรรยายใ.. [2021-01-26 ] การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านงานทะเบียน เรื่อง วิธีการต่อ.. [2021-01-26 ]
อ่านทั้งหมด 

 ประมงอำเภอบุณฑริกรับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอทุ่งศรีอุดม มอบปลากินพืชให้แก่เกษตรกรตามโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร  กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ปี 2563  

 เผยเเพร่: 2021-01-26  |  อ่าน: 112 ครั้ง

 

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีเจนณรงค์  กรดแก้ว  ประมงอำเภอบุณฑริกรับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอทุ่งศรีอุดม มอบปลากินพืชให้แก่เกษตรกรตามโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร  กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ปี 2563 จำนวน 76 ราย ณ อาคารอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดมวั