เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมตรวจประเมิน ศพกเครือข่ายด้านการประมงเพื่อยกระดับ ในเขตพื้นที่อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ประมงอำเภอเดชอุดม รับผิดชอบงานด้านการประมงอำเภอทุ่งศรีอุดม ได้ปฏิบัติ.. [2021-05-07 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ปฎิบัติงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อ.พิบูลมังสาห.. [2021-05-07 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอน้ำยืน จั.. [2021-05-06 ] การกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน.. [2021-05-06 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงา.. [2021-05-06 ] ระมงอำเภอเขื่องใน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี .. [2021-05-06 ] ผลการดำเนินงานกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม.. [2021-05-05 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเ.. [2021-05-05 ] ประมงอำเภอเขมราฐ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่.. [2021-05-05 ] ประมงอำเภอม่วงสามสิบ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอม่วงสามสิบปร.. [2021-05-05 ]
อ่านทั้งหมด 

เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมตรวจประเมิน ศพกเครือข่ายด้านการประมงเพื่อยกระดับ ในเขตพื้นที่อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2021-05-05  |  อ่าน: 200 ครั้ง

 

วันที่ 13 กรฎาคม  2563 เวลา 09.00 น. นางสุภาพร  วัฒนสิทธิ์  ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมกับ นายประชุม  ดวนใหญ่ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนประมงจังหวัดอุบลราฃธานี  นางเพชรรัตน์ สมเสนาะ  หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์  นางสาวศิริรัตน์    อุทัยวัฒน์  เจ้าหน้าที่ประมงปฏิบัติงาน และว่าที่ ร.ต.วุฒิชาติ  เชื้อชม เจ้าพนักงานประมง จากสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธาานี คณะกรรมการตรวจประเมิน ศพกเครือข่ายด้านการประมงเพื่อยกระดับ ในเขตพื้นที่อำเภอน้ำยืน รายนางสาวศุภาวัน  วงศ์คำ  เลขที่ 73 หมู่ 12 ต.โซง อ.นำ้ยืน จ.อุบลราชธานี   ( ศพก.เครือข่าย ปี 2561 )